ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์
นักวิจัย : เกษม ตริตระการ, 2524-
คำค้น : การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย , สถาปัตยกรรมแบบเพียร์-ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) , เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ เหมืองสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745314749 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ระบบการคำนวณแบบกระจายบนอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีข้อจำกัดในด้านของความสามารถในการขยายระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบนั้นมีขนาดของข้อมูลที่ใหญ่เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ในการคำนวณ เป็นเหตุให้ภาระของเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากเกินไปโดยเฉพาะภาระในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กับเครื่องไคลเอนต์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาวิธีปรับปรุงการทำงานของระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์ โดยเน้นที่ความสามารถในการขยายระบบและการรองรับแอพพลิเคชั่นที่มีสัดส่วนของขนาดข้อมูลต่อเวลาที่ใช้ในการคำนวณสูง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพความสามารถในการขยายระบบและขนาดของข้อมูลที่ระบบสามารถรองรับได้ โดยใช้โปรแกรมแบบจำลอง ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารแบบเพียร์-ทู-เพียร์ช่วยลดปริมาณการใช้แบนด์วิดธ์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงเมื่อเทียบกับระบบที่ไม่ได้ใช้การสื่อสารแบบเพียร์-ทู-เพียร์ โดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพที่สำคัญคือความเสถียรของเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ของระบบ จึงได้ทำการออกแบบโครงสร้างของระบบโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์เพื่อแก้ปัญหาที่พบ จากนั้นได้พัฒนาระบบต้นแบบขึ้นโดยใช้โพรโตคอล JXTA เพื่อทดสอบแนวคิดที่นำเสนอ

บรรณานุกรม :
เกษม ตริตระการ, 2524- . (2547). ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษม ตริตระการ, 2524- . 2547. "ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษม ตริตระการ, 2524- . "ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เกษม ตริตระการ, 2524- . ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.