ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โพลาไรเซซันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรี โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โพลาไรเซซันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรี โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน
นักวิจัย : จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, 2520-
คำค้น : โพลาไรเซชัน (ไฟฟ้า) , ไฟไนต์เอลิเมนต์ , โฟโตนิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทับทิม อ่างแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315621 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1673
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์นำเสนอ การวิเคราะห์โพลาไรเซชันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรีโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชันแบบเวกเตอร์ ในวิทยานิพนธ์นี้ได้หาความสัมพันธ์ของการจัดเรียงรูอากาศรูปวงรี, ความยาวแกนเอก, ความยาวแกนโทและระยะห่างระหว่างรูอากาศรูปวงรีทั้งสองที่มีผลต่อโพลาไรเซชันโดยใช้ค่าไบรีฟรินเจนซ์เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง การจัดเรียงรูอากาศรูปวงรีในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลที่มีแกนเอกขนานกับแกน y จะทำให้ค่าดรรชนีประสิทธิผลแนวแกน y มากกว่าค่าดรรชนีประสิทธิผลแนวแกน x ทำให้สามารถควบคุมโพลาไรเซชันของแสงได้

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, 2520- . (2547). การวิเคราะห์โพลาไรเซซันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรี โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, 2520- . 2547. "การวิเคราะห์โพลาไรเซซันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรี โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, 2520- . "การวิเคราะห์โพลาไรเซซันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรี โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, 2520- . การวิเคราะห์โพลาไรเซซันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรี โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.