ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการลดความต้านทานจำเพาะต่อการกรองของตะกอนสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการลดความต้านทานจำเพาะต่อการกรองของตะกอนสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน
นักวิจัย : ชาตรี เรืองธนันต์รักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิธีการลดความต้านทานจำเพาะต่อการกรองของตะกอนสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขนเป็นการศึกษาความสามารถในการกรีดน้ำออกจากตะกอน เพื่อใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณตะกอนที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำบางเขนซึ่งมีมากถึงวันละ 340 ตันต่อวัน และตะกอนที่เกิดจากการใช้สารส้มเป็นสารสร้างตะกอนจะเป็นตะกอนซึ่งมีความสามารถในการรีดน้ำออกจากตะกอนได้ต่ำเนื่องจากอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเกิดจากสารส้มมีความสามารถในการดึงดูดโมเลกุลของน้ำไว้ได้โดยรอบ อีกทั้งการใช้สารส้มในกระบวนการกำจัดความขุ่น ยังส่งผลให้ตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ำประปามีปริมาณอลูมิเนียมปนเปื้อนในตะกอนดินในปริมาณสูงดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาจึงได้ทำการศึกษาวิธีการลดค่าความต้านทานจำเพาะต่อการกรองโดยใช้สารเคมีปรับสภาพเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของตะกอนให้สามารถแยกตัวจากน้ำได้รวดเร็วขึ้น เป็นผลให้ลดการใช้พื้นที่ในการกรองเก็บตะกอนให้น้อยลง ส่วนประการที่สองจะทำการศึกษาการลดค่าความต้านทานจำเพาะต่อการกรองโดยใช้วิธีการลดพีเอชให้อยู่ในช่วงของการทำสารส้มกลับคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนรูปอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตะกอนมีความสามารถในการรีดน้ำได้ต่ำให้กลายเป็นสารส้ม และสามารถนำสารส้มที่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในการศึกษาพบว่าการใช้สารโพลีอิเล็คโทรไลต์ ชนิดประจุบวก ในปริมาณเท่ากับ0.09% ร่วมกับการทำสารส้มกลับคืนที่พีเอชเท่ากับ 2.5 สามารถลดค่าความต้านทานจำเพาะต่อการกรองลงได้ต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.29712 x 10('11) เมตรต่อกิโลกรัมและได้สารส้มกลับคืนเป็นผลพลอยได้ในปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 2,140.89 มิลลิกรัมต่อลิตรทำให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอนด้วยวิธีการนี้มีค่าลดลงเท่ากับ 0.60 บาทต่อกิโลกรัมแต่เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอน พบว่ากับวิธีการใช้สารโพลีอิเล็คโทรไลต์ชนิดประจุลบ ในปริมาณเท่ากับ 0.065% จะมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอนต่ำสุด เท่ากับ0.22 บาทต่อกิโลกรัม และสามารถลดค่าความต้านทานจำเพาะต่อการกรองได้จนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.06026 x 10('12) เมตรต่อกิโลกรัม

บรรณานุกรม :
ชาตรี เรืองธนันต์รักษ์ . (2546). วิธีการลดความต้านทานจำเพาะต่อการกรองของตะกอนสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาตรี เรืองธนันต์รักษ์ . 2546. "วิธีการลดความต้านทานจำเพาะต่อการกรองของตะกอนสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาตรี เรืองธนันต์รักษ์ . "วิธีการลดความต้านทานจำเพาะต่อการกรองของตะกอนสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ชาตรี เรืองธนันต์รักษ์ . วิธีการลดความต้านทานจำเพาะต่อการกรองของตะกอนสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.