ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : รัชนีวรรณ คำตัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์หาแผนการผลิตพืชอายุสั้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ภายใต้ข้อจำกัดของปัจจัยการผลิตด้านที่ดิน แรงงาน และทุน รวมถึงความแตกต่างของกลุ่มดินแต่ละกลุ่มมาจัดสรรให้เหมาะสมที่สุด โดยใช้แบบจำลองลิเนียโปรแกรมมิ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การวางแผนการผลิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แผนการผลิตที่เหมาะสมที่ได้จากแบบจำลองลิเนียโปรแกรมมิ่ง พบว่าในกลุ่มดินที่ 1 ควรผลิตข้าวเหนียวนาปีพันธุ์นางนวล ข้าวโพดฝักอ่อนหน้าแล้ง ข้าวโพดฝักอ่อนหน้าฝน ยาสูบไร่พันธุ์เวอร์จิเนียและยาสูบนาพันธุ์เวอร์จิเนีย กลุ่มดินที่ 2 ควรผลิตข้าวเหนียวนาปีพันธุ์พื้นเมือง ฝ้าย กลุ่มดินที่ 3 ควรผลิตข้าวเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ข้าวโพดฝักอ่อนหน้าแล้ง ข้าวโพดฝักอ่อนหน้าฝน ยาสูบไร่พันธุ์พื้นเมืองและยาสูบนาพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มดินที่ 4 ควรผลิตข้าวเหนียวนาปีพันธุ์พื้นเมือง ข้าวโพดฝักอ่อนหน้าแล้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบไร่พันธุ์เวอร์จิเนียและยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย ซึ่งตามแผนการผลิตที่เหมาะสมดังกล่าวจะทำให้เกิดรายได้เหนือต้นทุนเงินสดสูงสุดในพื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาของกิจกรรมการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน และกิจกรรมการผลิตยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาทำให้ทราบว่า กรณีข้าวโพดฝักอ่อน พบว่าถ้าราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น 21.85 บาทต่อกิโลกรัม แผนการผลิตที่เหมาะสมแนะนำให้ทำการผลิตกิจกรรมการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในกลุ่มดินที่ 1 กลุ่มดินที่ 3 และกลุ่มดินที่ 4 และกรณียาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย พบว่าถ้าราคาเปลี่ยนแปลงลดลงเป็น 0.67 บาทต่อกิโลกรัม แผนการผลิตที่เหมาะสมไม่แนะนำให้ผลิตกิจกรรมการผลิตยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย และไม่แนะนำให้ทำการผลิตกิจกรรมการผลิตอื่นมาทดแทน และถ้าหากมีการจำกัดพื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วแผนการผลิตที่เหมาะสมจะเลือกทำการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาเท่ากับ 11,600.20 ไร่ ทำให้ทราบว่าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นแผนการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตพืชแต่ละชนิดในแต่ละกลุ่มดินของพื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถนำผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้ในการวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมและปรับปรุงระบบการผลิตพืชอายุสั้นในกลุ่มดินที่มีสภาพคล้ายคลึงกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
รัชนีวรรณ คำตัน . (2546). การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนีวรรณ คำตัน . 2546. "การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนีวรรณ คำตัน . "การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
รัชนีวรรณ คำตัน . การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.