ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกพืชและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตนิเวศ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกพืชและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตนิเวศ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : วิเชียร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=59292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้แบบจำลองข้าว (CERES-Rice) เพื่อหาวัน ปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในการปลูกข้าวนาหว่านและนาดำในพื้นที่ ทุ่งสัมฤทธิ์ การประมาณค่าสัมประสิทธิ์กรรมข้าวขาวดอกมะลิ 105 สำหรับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาวิธีการประมาณค่าข้อมูลภูมิอากาศ ตรวจสอบความ ถูกต้องและประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกข้าว ทดลองปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทุกเดือนของปี พ.ศ. 2542 ที่ฟารม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปักดำกล้าข้าวอายุ 15 วัน ในถังซิเมนต์ที่มีเส้น ผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร ดำเนินการตามวิธีหาค่า สัมประสิทธิ์กรรมในคู่มือของ DSSAT 3.5 ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า การหาค่าสัมประสิทธิ์กรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำเป็นต้อง ดำเนินการก่อนนำไปประยุกต์ใช้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยืนยันผลการ ศึกษาของ Vejpas (2002) ที่ว่าต้องใช้ค่าสัมประสิทธิ์กรรมข้าวแต่ละเดือนในการ ทำนายพัฒนาการ การเจริญเติบโต และผลผลิตได้แม่นยำกว่าการใช้ค่า สัมประสิทธิ์กรรมเฉลี่ยจากหลายเดือน นอกจากนี้ยังพบว่า การปลูกข้าวระหว่าง เดือนมีนาคมถึงกันยายนนั้น ค่า P2R จะมีความสัมพันธ์กับวันตาม ปฏิทิน (Julian date) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์อื่นเหมือนกัน การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลภูมิอากาศโดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยราย เดือน จากสถานีที่ตั้งอยู่ภายในและนอกทุ่งสัมฤทธิ์ ด้วยโปรแกรม ILWIS GIS V3.1 4 วิธีการคือ Moving Average, Moving Surface, Trend Surface และ Kriging ผลการศึกษาพบว่า วิธีการ Kriging ดีที่สุดสำหรับการประมาณค่าน้ำฝนและจำนวนวัน ฝนตก Moving Averge และ Trend Surface เหมาะสมสำหรับการประมาณค่าอุณหภูมิและ ความยาวแสงตามลำดับ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองโดยดำเนินการทดลองในพื้นที่เกษตรกร จำนวน 38 แห่ง ทั้งในสภาพน้ำฝนและชลประทานในปี 2542 และ 2543 การจำลอง สถานการณ์ปลูกข้าว (CERES-Rice) โดยใช้ข้อมูลจากแปลงทดลอง ค่าสัมประสิทธิ์กรรม ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชุดใหม่ชุดดินและข้อมูลภูมิอากาศรายวัน ผลการตรวจสอบพบว่า ผลการทำนายผลให้ความถูกต้องสูงเมื่อใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชุดใหม่ ค่าข้อมูลภูมิอากาศที่ได้จากการประมาณค่าเฉลี่ยรายเดือน และการ ซ้อนทับโดยใช้ฟังก์ชั่นจาก GIS แบบจำลองทำนายผลผลิตข้าวสูงกว่าค่าสังเกต แต่ให้ผลแม่นยำในเรื่องพัฒนาการของข้าวทั้งในสภาพการปลูกแบบหว่านและปักดำ การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อหาวันปลูกที่เหมาะสมโดยให้ศักยภาพของผลผลิต สูงสุดภายใต้สถานการณ์จำลองที่ แตกต่างกันกล่าวคือ การจำลองสถานการณ์ของ 6 วันปลูก การให้น้ำ 2 วิธี ความแตกต่างของชนิดดิน และใช้ข้อมูลอากาศ 25 ปี ดำเนินการจำลองการปลูกข้าว 103 จุด (ขนาดระวาง 5X5 ตารางกิโลเมตร) ทั่วพื้นที่ ทุ่งสัมฤทธิ์ วันปลูกที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากผลการจำลองโดยใช้วิธี stochastic dominant analysis เลือกที่ 75 เปอร์เซนต์ไทล์ และนำค่าผลผลิตไป สร้างแผนที่จากการประมาณค่าจากจุด ผลการประยุกต์พบว่า วันปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพน้ำฝนและชลประทานอยู่ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 15 มิถุนายน ทั้งวิธีการ ปลูกแบบหว่านและปักดำ และการปักดำข้าวสามารถขยายไปได้อีก 2 สัปดาห์หากมีน้ำ เพียงพอ การประยุกต์โดยสำรวจผลผลิตข้าวในพื้นที่ใกล้เคียง 103 จุดเปรียบเทียบกับ ค่าที่ได้จากการจำลอง ก่อนทำการสร้างแผนที่ผลิตข้าวโดยการประมาณค่าจากจุด พบว่า ในปีที่ฝนดี ข้าวดอกมะลิ 105 ให้ผลผลิตสูงถึง 2.8 ตันต่อเฮกตาร์ เป็นไป ตามเป้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางไว้โดยที่ไม่ต้องให้การแนะนำเพิ่มเติม

บรรณานุกรม :
วิเชียร เกิดสุข . (2545). การประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกพืชและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตนิเวศ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิเชียร เกิดสุข . 2545. "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกพืชและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตนิเวศ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิเชียร เกิดสุข . "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกพืชและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตนิเวศ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วิเชียร เกิดสุข . การประยุกต์ใช้แบบจำลองการปลูกพืชและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตนิเวศ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.