ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์
นักวิจัย : กิตติ สัจจาวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=59250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการพัฒนาทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์จากสายพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์ น้ำมันสูง 13 สายพันธุ์ โดยแบ่งสายพันธุ์เหล่านี้ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน แล้วทำการผสมภายในกลุ่ม โดยวิธีควบคุมการผสม และโดยวิธีผสมเปิด ซึ่งสามารถพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ได้ 10 พันธุ์ นำพันธุ์สังเคราะห์และพันธุ์เปรียบเทียบ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สังเคราะห์ ของกรมวิชาการเกษตรและพันธุ์ลูกผสมแปซิฟิก 33 ไปทำการเปรียบเทียบ ใน 2 ฤดูปลูกในปี 2541-2543 ใช้แผนการทดลองแบบ randomized complete block จำนวน 4 ซ้ำ ผลการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า พันธุ์สังเคราะห์ส่วนมากมีอายุการออกดอกสั้นกว่า และต้นเตี้ย กว่าพันธุ์แปซิฟิก 33 แต่มีช่วงระยะเวลาออกดอกที่กว้างกว่า และ มีวาเรียนซ์ของความสูงมากกว่า ในด้านรูปทรงของดอกพบว่าคะแนน เฉลี่ยของพันธุ์สังเคราะห์ที่ปรับปรุงขึ้นส่วนมากมีรูปทรงของดอกใกล้ เคียงกับพันธุ์แปซิฟิก 33 และพันธุ์สังเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตร ขนาดเมล็ดของพันธุ์สังเคราะห์อยู่ระหว่าง 5.31-6.17 กรัมต่อ 100 เมล็ด ซึ่งใกล้เคียงกับพันธุ์แปซิฟิก 33 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบให้ น้ำหนัก 5.41 กรัมต่อ 100 เมล็ด ในกลุ่มพันธุ์สังเคราะห์ที่ปรับปรุงพบว่า พันธุ์สังเคราะห์ Low oil (op) ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 365.07 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์แปซิฟิก 33 ที่ให้ผลผลิต 305.23 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนั้นพบว่า เปอร์เซ็นต์น้ำมันของพันธุ์สังเคราะห์ ใน 2 ฤดูปลูกในระดับใกล้เคียงกับพันธุ์แปซิฟิก 33 การทดลอง นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพันธุ์สังเคราะห์และความจำเป็น ในการปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป

บรรณานุกรม :
กิตติ สัจจาวัฒนา . (2544). การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติ สัจจาวัฒนา . 2544. "การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติ สัจจาวัฒนา . "การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
กิตติ สัจจาวัฒนา . การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.