ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
นักวิจัย : สิริวรรณ เดียวสุรินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการวางแผน จำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับ การฉายรังสีและได้รับการผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสี ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลหาดใหญ่ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 11 คน 2) ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 14 คน และ 3) ทีมสุขภาพ ซึ่งเป็นแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและนักอรรถบำบัดจำนวนรวม 30 คน การดำเนินการวิจัยเริ่ม จากการสำรวจปัญหา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ แล้วนำมาวางแผนกำหนดรูปแบบการ วางแผนจำหน่ายและนำรูปแบบดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติ และพัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบการวางแผน จำหน่ายที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สังเกต บันทึกภาค สนามและการสะท้อนโดยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการจัดหมวดหมู่ ตีความและสร้าง ข้อสรุป ผลการวิจัย ได้รูปแบบการวางแผนจำหน่าย ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง ก) ทีมสุขภาพ เป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักอรรถบำบัด ข) ผู้ป่วยและผู้ ดูแลเป็นผู้รับบริการ ค) พยาบาลประจำการเป็นผู้รับผิดชอบวางแผนจำหน่ายและมีการประสานงาน แบบเป็นทางการ 2) กระบวนการวางแผนจำหน่าย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนา ความสามารถ เป็นการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อรับการผ่าตัดหรือฉายรังสี และตระหนักถึงความ สำคัญของการดูแลตนเอง โดยการสร้างสัมพันธภาพ ให้ความรู้ ให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้ามามี ส่วนร่วมในการวางแผนจำหน่าย ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะ เป็นการพัฒนาทักษะของทีมสุขภาพให้ สามารถเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแล โดยการ สอน สาธิตประกอบภาพพลิก วิดีทัศน์ และแผ่นพับ ร่วมกับการฝึกปฏิบัติทุกวัน โดยใช้หลักบริหาร บริการ และการกระจายงาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการวางแผนจำหน่ายที่มีคุณภาพในขณะที่ทีม สุขภาพยังสามารถปฏิบัติงานประจำได้เช่นเดิม และระยะที่ 3 มีทักษะ คือ ทีมสุขภาพมีทักษะ ในการเตรียมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยได้ สร้างระบบ ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งต่อไปสถานบริการใกล้บ้าน 3) ผลลัพธ์ ผู้ป่วย 11 คน ได้รับการรักษาครบตามแผน มีความรู้และเข้าใจดีต่อวิธีการรักษา ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลตนเอง มีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ และกลับบ้านด้วยความมั่นใจ สามารถ ลดจำนวนวันในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลงได้ ไม่มีการกลับเข้ารักษาซ้ำโดยไม่จำเป็น และทีมสุขภาพรับการวางแผนจำหน่ายเป็นภาระงานประจำ พยาบาลประจำการเป็นผู้รับผิดชอบ วางแผนจำหน่าย โดยมีบทบาทเป็นผู้จัดการ ประสานงาน ให้บริการ ให้ความรู้ ให้การปรึกษา และติดตามนิเทศให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับการดูแลที่เหมาะสมถูกต้องตามแผน และตรงตามความ ต้องการ

บรรณานุกรม :
สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ . (2542). การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ . 2542. "การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ . "การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ . การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.