ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : สกุณา บุญนรากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ อาชีพบิดามารดา ระดับ การศึกษาของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว สาขาการศึกษาของครูผู้สอน และประสบการณ์ในการอบรมอนามัยโรงเรียนของครูผู้สอน กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2539 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจำแนกนักเรียน ออกเป็นกลุ่มตามโรงเรียนที่ศึกษา แล้วทำการสุ่มโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สำหรับกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลมีจำนวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ และแบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ของนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .45, .52 และ .70 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ หาความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ ไค-แสควร์ (Chi-Square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกอง การศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความรู้ และเจตคติ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการปฏิบัติตนในด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี 2. ศาสนา ระดับการศึกษาของบิดามารดา สาขาการศึกษาของครูผู้สอน และประสบการณ์ในการ อบรมอนามัยโรงเรียนของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ศาสนา อาชีพบิดามารดา ประสบการณ์ในการอบรมอนามัยโรงเรียนของครูผู้สอน และประสบ การณ์ในการอบรมอนามัยโรงเรียนของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05, .05, .01 และ .01 ตามลำดับ ส่วน อายุ และรายได้ ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติด้านสุขภาพ จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการปลูกฝังพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่วัยเรียน ครูผู้สอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตควรจบสาขาสุขศึกษา หรือผ่านการ อบรมอนามัยโรงเรียน ในด้านการสอนควรเน้นหนักทางด้านเจตคติต่อการดูแลสุขภาพตนเอง

บรรณานุกรม :
สกุณา บุญนรากร . (2541). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สกุณา บุญนรากร . 2541. "พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สกุณา บุญนรากร . "พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
สกุณา บุญนรากร . พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.