ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักวิจัย : เมตตา กูนิง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58062
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ออกแบบการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-sectional Study) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2536 และศึกษาในระดับปริญญาตรีจนครบ 4 ปี การศึกษา จำนวน 627 คน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากับตัวแปรองค์ประกอบ ด้านสังคม ด้านการสอบเข้า และ ด้านสถานภาพการเรียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) สร้างสมการในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา โดยใช้ตัวแปรด้านสังคม ด้าน การสอบเข้า และ ด้านสถานภาพการเรียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวทำนายโดย การวิเคราะห์ข้อมูลจากใบสมัครเข้า มอ. (สน. 1-2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดโดยดัชนีสะสมของนักศึกษาในปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2539 ตัวแปรอิสระด้านสังคม คือ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว การศึกษา และอาชีพของบิดามารดา ด้านการสอบเข้า คือ วิธีการสอบคัดเลือก คะแนนสอบคัดเลือก คณะ ด้านสถานภาพการเรียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ประเภทของโรงเรียน ภูมิลำเนา คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และพื้นฐานทางการศึกษา สถิติที่ใช้ การทดสอบาค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยชุดคำสั่ง ASP บนโปรแกรมสำเร็จรูป MATLAB ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศ อายุ ภูมิลำเนา สถานภาพ สมรสของบิดามารดา วิธีการสอบคัดเลือก คะแนนสอบคัดเลือก คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จาก การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ สถานภาพสมรสของบิดามารดา วิธีการสอบคัดเลือก คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุ วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์ทางบวก คณะและสถานภาพสมรสของบิดามารดามีความสัมพันธ์ทางลบ ที่ระดับนัย สำคัญทางสถิติ 0.05 ค่าประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ร้อยละ 22.7 และค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.388 คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแปรต้นที่ สำคัญที่สุด นักศึกษาหญิงจะเรียนได้ดีกว่านักศึกษาชายเมื่อเทียบในกลุ่มอายุเดียวกัน นักศึกษาที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกันจะเรียนดีกว่าบิดามารดาแยกกันอยู่ หรือบิดามารดาถึง แก่กรรม นักศึกษาที่ผ่านการสอบตรงจะเรียนดีกว่านักศึกษาที่ผ่านการสอบรวม นักศึกษาคณะ ศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างคณะนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างกันในหลัก สูตรและวิธีการประเมินผลของแต่ละคณะ

บรรณานุกรม :
เมตตา กูนิง . (2540). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมตตา กูนิง . 2540. "ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมตตา กูนิง . "ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
เมตตา กูนิง . ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.