ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
นักวิจัย : พลสิน พิทักษ์วัชระ, 2522-
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การผลิต , การออกแบบระบบ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สีรง ปรีชานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766602 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตัวอย่าง โดยการศึกษาถึงโครงสร้างขององค์กร ขั้นตอนการทำงาน และระบบเอกสารที่ใช้ เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตและหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตนั้นมีปัญหาคือ การไม่ทราบขอบข่ายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความไม่มีประสิทธิภาพของการประสานงานเนื่องจากขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ รวมไปถึงตัวเอกสารที่ใช้ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานในการบริหารการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการนำระบบเอกสารมาใช้พัฒนาระบบบริหารการผลิตของโรงงานตัวอย่าง โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อมารองรับการทำงาน เพิ่มส่วนงานการบริหารระดับกลาง 2 ฝ่าย ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายสำนักงานประกอบด้วย แผนกขาย แผนกบัญชี และแผนกคงคลังจัดซื้อ ฝ่ายโรงงานประกอบด้วย แผนกสนับสนุนการผลิตและแผนกผลิต พร้อมกับกำหนดหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละแผนก ออกแบบเอกสาร แบบบันทึก และรายงาน ซึ่งแบ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการวางแผน 7 ฉบับ เอกสารในการควบคุม 15 ฉบับ เอกสารในการติดต่อประสานงาน 20 ฉบับ การปรับปรุงระบบการทำงาน การกำหนดหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนการไหลและความถี่ของเอกสาร การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในระบบเอกสาร หลังจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และนำระบบเอกสารเพื่อการบริหารการผลิตมาใช้แล้วพบว่า ตัวรูปแบบเอกสารและการกำหนดทิศทางการไหล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ระหว่างแผนกและลดความซ้ำซ้อนของระบบการทำงานภายในองค์กร ซึ่งพบว่าผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจของทางกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ

บรรณานุกรม :
พลสิน พิทักษ์วัชระ, 2522- . (2547). การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลสิน พิทักษ์วัชระ, 2522- . 2547. "การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลสิน พิทักษ์วัชระ, 2522- . "การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พลสิน พิทักษ์วัชระ, 2522- . การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.