ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง
นักวิจัย : ธวัชชัย ชัชวาลกิจกุล, 2518-
คำค้น : ต้นทุน , การบริหารโครงการ , เครื่องจักรกล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741767943 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำต้นทุนโครงการ สำหรับจัดทำงบประมาณหลักโครงการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง อันได้แก่ เครื่องจักรสายพาน เครื่องจักรกะพ้อ เครื่องจักรไซโลและเครื่องขัดแยก สำหรับการเสนอราคาเพื่อประมูลโครงการ โดยวิธีการบริหารโครงการ จากนั้นนำเสนอการจัดสรรต้นทุนสู่เครื่องจักรและสู่การประกอบและติดตั้งท้ายสุดนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคำนวณต้นทุนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจสำหรับการเสนอราคา จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การประมาณราคาเพื่อประมูลโครงการ ใช้วิธีการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด จากนั้นใช้น้ำหนักประมาณการมาหารแบ่งเป็นราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พบว่าการประมาณการน้ำหนักที่ตรงกับความเป็นจริงมีผลกระทบกับต้นทุนโครงการทั้งนั้น สำหรับการปรับปรุงระบบการคิดต้นทุนโครงการนั้น จะนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นในกิจกรรมซึ่งได้มาจากการคำนวณในการประกอบและติดตั้งเครื่องจักร มาวิเคราะห์โครงการวิกฤต (Critical Path Method: CPM) เพื่อวางแผนโครงการและประมาณการงบประมาณในส่วนของแรงงานทางตรง เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์จัดสรรค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ สู่เครื่องจักรประกอบติดตั้ง ผลการวิจัยที่ได้ พบว่าสามารถคิดงบประมาณแต่ละเครื่องจักรทั้งประกอบและติดตั้ง พบว่าเครื่องจักรประกอบได้งบประมาณอยู่ที่ 2,426,596 บาท ขณะที่ต้นทุนจริงที่ 2,708,784 บาทโดยมีความแตกต่างกันร้อยละ 12 แต่เครื่องจักรติดตั้งแบบบันทึกจริงมีต้นทุนอยู่ที่ 4,127,669 บาท แต่แบบใหม่ ได้งบประมาณอยู่ที่ 3,845,984 บาท โดยมีความแตกต่างกันร้อยละ 7 ซึ่งจะเห็นว่าผลของความแตกต่างดังกล่าวถือว่ามีนัยสำคัญซึ่งมีผลโดยตรงต่อการควบคุมงบประมาณ ดังนั้นผลจากการคำนวณโดยวิธีใหม่จะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนตามปริมาณงาน สามารถนำมาใช้ในการเสนอราคาและควบคุมโครงการได้

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ชัชวาลกิจกุล, 2518- . (2547). การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย ชัชวาลกิจกุล, 2518- . 2547. "การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย ชัชวาลกิจกุล, 2518- . "การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธวัชชัย ชัชวาลกิจกุล, 2518- . การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.