ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น
นักวิจัย : กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, 2523-
คำค้น : ธุรกิจครอบครัว , ไอเอสโอ 9001 , ร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น--การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741764103 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบการบริหารคุณภาพที่เหมาะสม ให้กับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัวของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของข้อกำหนด ISO 9001:2000 มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 4.1c, d, f, 4.2.1a, d, 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.3c, 6.1, 6.2.1, 6.2.2a, b, d, 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2.3c, 7.5.1c, d, f, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3 และ 8.5.3 จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีปัญหา 37 หัวข้อ ทำการคัดเลือกและเรียบเรียงใหม่ได้ 16 ปัญหา เช่น โครงสร้างขององค์กรไม่ชัดเจน ขาดมาตรฐานในการสรรหาพนักงานและการคัดเลือก ใช้เวลาฝึกพนักงานใหม่นาน สิ่งแวดล้อมการทำงานไม่เหมาะสม สินค้าที่นำขึ้นต่างจังหวัดหายบ่อย ลูกค้าไม่พึงพอใจในเรื่องการเคลม พนักงานมักลืมสิ่งของไว้ร้านลูกค้า ขาดระบบการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับลูกค้า ที่เก็บสินค้ากระจัดกระจาย การส่งสินค้าจากสำนักงานไปยังลูกค้าล่าช้าและการดูประวัติย้อนหลังเป็นไปได้ยาก เป็นต้น หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุด้วยเครื่องมือทางด้านคุณภาพ (เช่น ผังแสดงเหตุและผล ผังต้นไม้ เทคนิค 5ส เป็นต้น) และออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ จากการนำมาทดลองดำเนินงาน 15 หัวข้อ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงาน พบว่า 1) ปัญหาบางเรื่องไม่เกิดขึ้นอีก เช่น ที่เก็บสินค้าเดิมกระจัดกระจายหลังการปรับปรุงจะมีความเป็นระเบียบ จัดเก็บ หยิบใช้หรือตรวจนับได้ง่าย การดูประวัติย้อนหลังของการส่งสินค้าลำบากหลังการปรับปรุงสามารถสืบดูประวัติได้ง่าย 2) ปัญหาบางเรื่องความถี่การเกิดลดลง เช่น สินค้าที่นำขึ้นต่างจังหวัดหายเดิมมูลค่าสูญหาย 4,907 บาทต่อเดือน หลังจากการปรับปรุงมูลค่าสูญหายเป็นเงินทั้งสิ้น 570 บาทต่อเดือน การลืมสิ่งของไว้ร้านลูกค้าลดลง และปัญหาทางด้านคนมีความถี่และความรุนแรงลดน้อยลง 3) เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากการกำหนดวิสัยทัศน์ และการออกแบบระบบการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงการฝึกพนักงานใหม่จากเดิม 2-4 เดือนเป็น 1-2 สัปดาห์ 4) มีเอกสารหรือมาตรฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานเกิดขึ้น เช่น การสรรหาพนักงานและการคัดเลือก 5) การตอบสนองความต้องการของลูกค้าดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเคลม การส่งมอบ หรือราคาของสินค้าที่แน่นอน นอกจากนี้ได้เสนอแม่แบบระบบบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัวของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็นหรือธุรกิจที่ใกล้เคียง

บรรณานุกรม :
กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, 2523- . (2547). การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, 2523- . 2547. "การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, 2523- . "การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, 2523- . การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.