ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบ
นักวิจัย : ทัศนัย พลอยสุวรรณ, 2524-
คำค้น : ทฤษฎีรหัส , ระบบสื่อสารไร้สาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761422 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1590
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

รหัสเทอร์โบเป็นหนึ่งในกรรมวิธีการถอดรหัสทางช่องสัญญาณ ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานเข้าใกล้ขีดจำกัดของชานอน (Shannon limit) โดยสามารถทำงานได้ในระดับความผิดพลาดอยู่ที่10[superscript-5] ที่ค่า EbNO =0.7 dB ในช่องสัญญาณที่เป็นแบบเกาส์เซียนสีขาวแบบบวก เป็นที่น่าเสียดายที่สมรรถนะสูงสุดของการถอดรหัสแบบเทอร์โบในช่องสัญญาณชนิดเรย์ลีเฟดดิงแบบเรียบขึ้นกับค่าความรู้ของค่รคอนจูเกตของสัญญาณเฟดดิ่งแบบแรียบของช่องสัญญาณเพื่อนำมาคูณกับสัญญาณที่รับได้ โดยภาครับเพื่อกำจัดผลของสัญญาณเรย์ลีเฟดดิงแบบเรียบ ถึงแม้นว่าเครื่องรับแบบวนซ้ำซึ่งอาศัยรหัสเทอร์โบและการแทรกสัญลักษณ์นำร่องในสัญญาณมอดดูเลชั่นสำหรับ การทำงานร่วมกันระหว่างการถอดรหัสและการประมาณช่องสัญญาณถูกนำเสนอมาก่อนหน้า โดยอาศัยวิธีค่าผิดพลาดกำลังสองต่ำสุดจะสามารถประมาณค่าเชิงซ้อนของสัญญาณเฟดดิ่งแบบเรียบในช่องสัญญาณได้ แต่ข้อเสียของวิธีการดังกล่าวคือเครื่องรับจำเป็นต้องอาศัยค่าความรู้ทางสถิติของสัญญาณเฟดดิ่งและค่าความแปรปรวนของช่องสัญญาณทำให้วิธีการประมาณช่องสัญญาณโดยวิธีค่าผิดพลาดกำลังสองต่ำสุดไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในทางปฏิบัติ ในวิทยานิพนธ์นี้ผู้นำเสนออาศัยรูปแบบของเครื่องรับโดยการแทรกสัญลักษณ์นำร่องในสัญญาณมอดดูเลชั่นและนำแบบจำลองถดถอยอัตโนมัติ มาเป็นแบบจำลองสำหรับตัวประมาณช่องสัญญาณโดยเสนอ 2 วิธีการของตัวประมาณช่องสัญญาณโดยอาศัยแบบจำลองถดถอยอัตโนมัติได้แก่วิธีค่าผิดพลาดกำลังสองต่ำสุดและวิธีการค่าเฉลี่ยกำลังสองต่ำสุดที่ถูกนอร์แมลไลซ์ โดยในส่วนของผลการทดลอง ผู้นำเสนอทำการการเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องรับแบบวนซ้ำโดยอาศัยตัวประมาณโดยวิธีค่าผิดพลาดกำลังสองต่ำสุดและวิธีค่าผิดพลราดกำลังสองต่ำสุดและ วิธีการาค่าเฉลี่ยกำลังสองต่ำสุดที่ถูกนอร์แมลไลซ์บนแบบจำลองถดถอยอัตโนมัติ

บรรณานุกรม :
ทัศนัย พลอยสุวรรณ, 2524- . (2547). เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนัย พลอยสุวรรณ, 2524- . 2547. "เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนัย พลอยสุวรรณ, 2524- . "เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ทัศนัย พลอยสุวรรณ, 2524- . เครื่องรับแบบวนซ้ำใช้แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติสำหรับประมาณช่องสัญญาณชนิดเรย์สีเฟดดิงแบบเรียบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.