ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์รักษาสิวในวัยรุ่น จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์รักษาสิวในวัยรุ่น จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : วลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์
คำค้น : ผลิตภัณฑ์รักษาสิว , อาการข้างเคียง , วัยรุ่น , สิว , ผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรม , เครื่องสำอาง , การคุ้มครองผู้บริโภค , ACNE PREPARATION , ADVERST DRUG REACTION I TEENAGER , ACNE I PREPARATION , BEHAVIOUR , COSMETIC , CONSUMER PROTECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55436
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด อาการข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวในวัยรุ่น จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษามีอายุระหว่าง 13 - 19 ปี และใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จากการสุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 303 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปีและ 18 ปี มีจำนวน เท่ากัน ร้อยละ 20.9 มีอายุเฉลี่ย 16.5 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.9 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.2 มีการศึกษาสูงสุด จบชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ 49.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 95.7 ไม่เคยมี ประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 80.5 ไม่เคยมีประวัติการแพ้ยา ร้อยละ 89.1 และไม่เคยมีประวัติการแพ้อาหารทะเล แมลง หรือพืช ร้อยละ 86.8 ผลิตภัณฑ์ รักษาสิวที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเลือกใช้มากที่สุด มีจำนวนเท่ากัน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Ponds cream และ KA cream ร้อยละ 11.9 รองลงมา ได้แก่ Biore foam ร้อยละ 9.9 สารสำคัญในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ออกฤทธิ์เป็น Emollient คือ ทำให้ผิวนุ่ม เช่นวิตามีนอี เป็นต้นและออกฤทธิ์เป็นสารระงับเชื้อ เช่น Triclocarban เป็นต้น จากสารสำคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ์รักษาสิว สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่กลุ่มตัวอย่างใช้ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญเป็นยาและฉลากมีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาสิว มีจำนวน 5 รายการ มีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ ร้อยละ 5.6 ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญเป็นเครื่องสำอางและฉลากมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การรักษาสิว มีจำนวน 24 รายการ มีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ ร้อยละ 55.5 และ ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 3 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญเป็นเครื่องสำอางและฉลาก ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิว มีจำนวน 19 รายการ มีกลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้ร้อยละ 38.6 และกลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อผลิตภัณฑ์รักษาสิวจากร้านค้า มากที่สุด ร้อยละ 70.6 ในเรื่องการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์รักษาสิวใน 4 ข้อแรก ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อส่วนประกอบ หรือสารสำคัญ และคำแนะนำหรือคำเตือนหรือวิธีใช้ มีการแสดงข้อความเป็นไปตาม กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100.0 ส่วนข้อความที่ไม่แสดงตามกฎหมายกำหนดคือ วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ และชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต พบว่ามีการแสดง เพียงร้อยละ 91.7 ในเรื่องการรับรู้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถูกต้องมาก ที่สุดในเรื่อง การแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำหรือคำเตือนหรือวิธีใช้ ร้อยละ 100.0 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถูกต้องน้อยที่สุดในเรื่องการแสดง เครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางร้อยละ 22.0 ในด้านพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์รักษาสิว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวทางเฉพาะ ใบหน้าร้อยละ 81.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคะแนนพฤติกรรมเป็นระดับสูง คือ มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 65.0 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องมากที่สุดในเรื่อง การอ่านฉลาก คำแนะนำหรือวิธีใช้ หรือ ข้อบ่งใช้ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 94.7 และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์ถูกต้องน้อยที่สุดในเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์ในขนาดที่เห็นว่า เหมาะสมมากกว่าขนาดที่กำหนดในฉลากแนะนำร้อยละ 33.3 ในด้านอัตราการเกิด อาการข้างเคียง พบกลุ่มตัวอย่างเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิว อย่างน้อยหนึ่งอาการ ร้อยละ 64.0 ในด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด อาการข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิว พบว่า ระดับการศึกษา ประวัติ การแพ้ยา สารสำคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑ์รักษาสิว และพฤติกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวในเรื่องบริเวณของร่างกายที่ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวมี ความสัมพันธ์กับการเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิว (p-value < 0.05)

บรรณานุกรม :
วลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์ . (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์รักษาสิวในวัยรุ่น จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์ . 2545. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์รักษาสิวในวัยรุ่น จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์รักษาสิวในวัยรุ่น จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์รักษาสิวในวัยรุ่น จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.