ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน
นักวิจัย : พิภพ แซ่ตั้ง
คำค้น : พลังงานแสงอาทิตย์ , การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ , แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ , SOLAR ENERGY , SOLAR DRYING , COLLECTOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน เครื่อง อบแห้งดังกล่าว เป็นแบบตู้สี่เหลี่ยมขนาดความจุ 1.0 X 2.0 X 0.7 ลูกบาศก์เมตร ด้านล่างมีตะแกรงพลาสติกให้อากาศไหลผ่านขึ้นมายังผลิตผลในตู้ และด้านบนเปิด โล่ง สำหรับอากาศร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง จะได้จากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์จำนวน 16 แผง ซึ่งมีพื้นที่รับแสงรวม 72 ตารางเมตร ในการใช้ประโยชน์สูงสุดของแผง รับรังสีดวงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้แผงรับรังสีดังกล่าวทำหน้าที่เป็น หลังคาโรงเรือนที่ใช้ในกิจกรรมการเกษตรขนาดพื้นที่ใช้สอย 70 ตารางเมตร โดย เครื่องอบแห้งจะตั้งอยู่ในโรงเรือนดังกล่าว และมีท่ออากาศเชื่อมต่อระหว่างแผง รับรังสีดวงอาทิตย์กับเครื่องอบแห้ง ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้เครื่อง อบแห้งนี้ ทำการทดลองอบแห้งดอกกระเจี๊ยบจำนวน 4 ครั้ง โดยแต่ละการทดลอง ได้ทำการวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบแผงรับรังสี อุณหภูมิอากาศในแผง รับรังสี และในเครื่องอบ และทำการตรวจวัดความชื้นของผลิตผลที่อบด้วย จากผลการ ทดลองพบว่า เครื่องอบแห้งนี้สามารถใช้อบแห้งดอกกระเจี๊ยบจำนวน 200 กิโลกรัม ให้แห้งได้ภายในเวลา 4 วัน โดยอบ 8 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ระหว่างที่ทำการ อบแห้งผลิตภัณฑ์ในเครื่องอบไม่ถูกรบกวนจากแมลงและฝน สำหรับสมรรถนะของแผง รับรังสีดวงอาทิตย์ พบว่าอุณหภูมิของอากาศที่ทางออกของอากาศจากแผงรับรังสี แปรค่าระหว่าง 35-70ํC ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ โดยประสิทธิภาพเฉลี่ย ของแผงรับรังสีมีค่าเท่ากับ 34.5 % โดยภาพรวมแผงรับรังสีดังกล่าวทำงานได้ดี ทั้งการใช้งานเป็นอุปกรณ์ผลิตอากาศร้อนสำหรับใช้ในการอบแห้ง และการใช้งาน เป็นหลังคาโรงเรือน

บรรณานุกรม :
พิภพ แซ่ตั้ง . (2545). การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิภพ แซ่ตั้ง . 2545. "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิภพ แซ่ตั้ง . "การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พิภพ แซ่ตั้ง . การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.