ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ยิ่ง กีรติบูรณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55483
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศึกษานอก โรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งเป็นพวกหรือชั้น (Stratified Random Sampling) กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ 3-4 จำนวน 83 คน และนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ จำนวน 83 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ ที่เกี่ยวกับรายได้ประจำ การมีโรคภัยไข้เจ็บ ระดับความสามารถทางการศึกษา และการปกครองตนเอง แล้ววิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ t-test ที่ระดับแห่งความมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 และ .05 ปรากฎผลดังนี้ ประชาชนที่ ไม่ได้เข้ารับการศึกษาผู้ใหญ่ กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ มีรายได้ประจำ รู้จัก ปกครองตนเอง ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ทั้ง 2 ประเภท ก็ ไม่พบความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน ในด้านระดับความสามารถทางการศึกษาพบว่า ประชาชนที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาผู้ใหญ่ กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่มีระดับ ความสามารถทางการศึกษาแตกต่างกัน โดยนักศึกษามีระดับความสามารถทางการศึกษาสูงกว่า ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ทั้ง 2 ประเภท ไม่พบความแตกต่างกันเกี่ยวกับการ มีโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาผู้ใหญ่กับนักศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ พบว่า การมีโรคภัยไข้เจ็บแตกต่างกัน โดย นักศึกษามีสุขภาพอนามัยดีกว่า ส่วนประชาชนที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาผู้ใหญ่ กับนักศึกษาที่สำเร็จ หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ 3-4 ไม่พบความแตกต่างกัน และนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการ ศึกษาผู้ใหญ่ทั้ง 2 ประเภท ก็ไม่พบความแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ยิ่ง กีรติบูรณะ . (2522). ภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยิ่ง กีรติบูรณะ . 2522. "ภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยิ่ง กีรติบูรณะ . "ภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2522. Print.
ยิ่ง กีรติบูรณะ . ภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2522.