ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=54412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะ ทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2542 จำนวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบทดสอบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพ ของ จอห์น โอ ไครท์ส แปลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกศึกษาต่อในสายสามัญคิด เป็นร้อยละ 64 เลือกสายวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 34.2 และไม่เลือกศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 1.8 2. ความสัมพันธ์ของวุฒิภาวะทางอาชีพกับตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา การอบรมเลี้ยงดู เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้ของผู้ปกครอง พบว่าตัวแปรด้าน เพศ อาชีพของ มารดา ระดับการศึกษาของมารดา เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับ วุฒิภาวะทางอาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ค่าความสัมพันธ์ของวุฒิภาวะทางอาชีพกับ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษา ของมารดา เพศ อาชีพของมารดา และรายได้ของผู้ปกครองมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .262, .197, .181, .162, .139 ตามลำดับ 4. วุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสูงกว่าวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ . (2542). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ . 2542. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.