ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ กสิผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=51959
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วง อย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี ตามตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทาง เศรษฐกิจ ของประชาชน และจำนวนแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้กับเจตคติ ความรู้กับการปฏิบัติ และเจตติกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีความสามารถในการทำนายพฤติกรรม ป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 416 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ((-,X)) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และหาตัวทำนาย พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง โดยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ~bผลการศึกษาพบว่า~b 1. ประชาชนในจังหวัดชลบุรี มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงอยู่ในระดับปานกลาง 2. ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงไม่แตกต่าง 3. ประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงแตกต่างกัน และมีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรค อุจจาระอย่างแรงไม่แตกต่างกัน 4. ประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. ประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง อย่างแรงจากจำนวนแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ต่างกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรค อุจจาระร่วงอย่างแรงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประชาชน ในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับความรู้ 6. ประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีความรู้กับเจตคติ ความรู้กับการปฏิบัติ และ เจตคติกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงมีความสัมพันธ์กัน เชิงนิมาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7. อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และจำนวนแหล่งข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ กสิผล . (2541). พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวีศักดิ์ กสิผล . 2541. "พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวีศักดิ์ กสิผล . "พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ทวีศักดิ์ กสิผล . พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.