ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
นักวิจัย : พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , ปิยลัมพร หะวานนท์ , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : เพศสัมพันธ์ , เพศสัมพันธุ์ก่อนการสมรส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทย เป็นการศึกษากรณีตัวอย่างชายที่มารับบริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลบางรัก จำนวน 84 ราย โดยการสัมภาษณ์ และการศึกษาจากการสนทนากลุ่ม จากประชากรทั้งหญิงและชายนอกโรงพยาบาลอีกจำนวน 5 กลุ่ม (หญิง 15 ราย และชาย 19 ราย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชายไทย เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ครั้งแรก เรื่อยมาจนแต่งงานหรือมีคู่ถึงปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์จำนวน 84 ราย มีอายุเฉลี่ย 33.8 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมรสแล้ว 66% เชื่อว่าสตรีไทยควรจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ แต่อีกจำนวน 39% คิดว่าไม่จำเป็นนัก ความคิดเรื่องการร่วมเพศกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่ของตนนั้น ยังคงมีลักษณะเป็นมาตรฐานเชิงซ้อน คือ ชายมีได้แต่หญิงมีไม่ได้ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนี้ เริ่มสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเมื่ออายุเฉลี่ย 15.6 ปี ร่วมเพศครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 18.3 ปี โดยร่วมเพศกับหญิงบริการสูงที่สุด คือ 57.1% ซึ่งเกิดจากการชักชวนของเพื่อน ๆ รองลงมารร่วมเพศกับแฟนหรือคู่รัก 20.2 % เกิดจากความรัก ความใกล้ชิดกัน ภายหลังการไปเที่ยวสนุกสนานร่วมกัน มีหนึ่งรายที่เริ่มต้นจาการข่มขืนเด็กข้างบ้าน สตรีที่กลุ่มตัวอย่างเคยร่วมเพศด้วย นอกจากภรรยาหรือคู่รักแล้ว ยังมีหลากหลาย ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก หญิงบริการทางเพศ ญาติ และสาวใช้เป็นต้น นอกจากนี้พบว่า 21.4% ของตัวอย่างเคยร่วมเพศกับชายมาแล้ว มีเพียง 6 ราย ที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มสนทนาหญิง เชื่อว่าสามีของตนต่างก็เคยมีความสัมพันธ์กับสตรีอื่นทั้งก่อนและหลังแต่งงาน ซึ่งมีสาเหตุจากสุรา ต้องการเปลี่ยนรสชาติ ต้องการความสนุกสนาน เป็นต้น นอกจากนั้นสตรีกลุ่มนี้ระบุว่าสามีมีความต้องการทางเพศมากกว่าตน เพราะบ่อยครั้งที่ตนต้องยอมร่วมเพศ แม้ไม่มีความต้องการ แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในครอบครัว ปัจจัยที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนและนอกสมรส ได้แก่ ปัจจัยทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการทางเพศ ด้านจิตใจ ที่ต้องการเปลี่ยนหญิงที่นอนด้วย ต้องการสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นต้น ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงค่านิยมและความเชื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น การสนุนกสนานรื่นเริงในหมู่เพื่อนฝูง มักจะมีการรับประทานอาหารดื่มสุรา และจบด้วยการใช้บริการในสถานบริการทางเพศ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยทางด้านครอบครัวและเศรษฐกิจที่มีส่วนให้ชายร่วมเพศก่อนและนอกสมรส การศึกษาจากการสนทนากลุ่มพบว่าชายที่แต่งงานแล้วเมื่อมีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะลดและเลิการใช้บริการทางเพศ รวมทั้งมีการร่วมเพศกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยามากขึ้น

บรรณานุกรม :
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , ปิยลัมพร หะวานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . (2542). เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , ปิยลัมพร หะวานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . 2542. "เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , ปิยลัมพร หะวานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . "เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , ปิยลัมพร หะวานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.