ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
นักวิจัย : กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ, 2520-
คำค้น : ต้นทุน , การศึกษาการทำงาน , โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , ศูนย์กำไร (การบริหาร)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315818 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจัดทำศูนย์กำไรขึ้นในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยคาดหวังระบบบริหารที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุน กระบวนการวิจัยได้เริ่มจาก การศึกษากระบวนการจัดการและโครงสร้างองค์กรของโรงงานตัวอย่างเพื่อจัดแบ่งหน่วยงานต่างๆ เป็นศูนย์กำไร โดยแบ่งการจัดตั้งศูนย์กำไรได้เป็น 2 กลุ่มตามหน้าที่การทำงาน คือ กลุ่มบริการที่ประกอบด้วย ศูนย์การบริหารและการขาย และศูนย์สนับสนุนการผลิตกลุ่มผลิตประกอบด้วยศูนย์กลึง ศูนย์อัดยาง และศูนย์ประกอบ จากการวิเคราะห์สิ่งนำเข้า และผลที่ได้ของแต่ละศูนย์กำไรเพื่อกำหนด ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าและผู้ส่งมอบของแต่ละศูนย์กำไร เพื่อระบบต้นทุน และรายรับของแต่ละศูนย์กำไรเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างระบบการเจรจาต่อรอง ด้านต้นทุน และรายรับระหว่างศูนย์กำไร ตัวอย่างเช่น สิ่งนำเข้าของศูนย์กลึง ที่ประกอบด้วยวัสดุสิ้นเปลืองเป็นต้นทุนของศูนย์กลึง และเป็นรายรับของศูนย์การบริหารและการขายเพื่อให้ระบบการเจรจาต่อรองมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกแบบเอกสารเพื่อบันทึกข้อตกลงต่างๆ เป็นหลักฐาน ผลของการศึกษาทำให้ได้ต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างศูนย์กำไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงข้อมูล จนกระทั้งทราบต้นทุนจริง และรายรับจริงของแต่ละศูนย์กำไร

บรรณานุกรม :
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ, 2520- . (2547). การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ, 2520- . 2547. "การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ, 2520- . "การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กฤษกร ธารารัตนสุวรรณ, 2520- . การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.