ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ
นักวิจัย : กลิกา สุขสมบูรณ์, 2523-
คำค้น : ระบบสื่อสารข้อมูล , การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ , ทฤษฎีเกม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลัญจกร วุฒสิทธิกุลกิจ , เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ศักดิ์ เสกขุนทด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741746903 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เสนอวิธีการเลือกค่าพารามิเตอร์การจองทรังค์ที่เหมาะสม โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ระบบที่ใช้วิธีควบคุมการตอบรับการเรียก ตามนโยบายการจองทรังค์คงที่มีสรรถนะในการทำงานสูง และในขณะเดียวกันก็มีความยุติธรรมกับการควบคุมการเข้ามาของทราฟฟิกทุกชนิด ในวิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้แนวทางการตัดสินใจจากทฤษฎีเกมความร่วมมือ ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงด้วยความเหมาะสมของพาเรโต และความยุติธรรมจากสัจพจน์ความ ยุติธรรม โดยเลือกพิจารณา 3 แนวทาง ได้แก้ วิธีการตัดสินใจของแนซ วิธีการตัดสินใจของไรฟ์ฟา และการปรับปรุงวิธีการตัดสินใจของทอมสัน นอกจากนี้นวิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอ วิธีการรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดปกติอย่างยุติธรรม เพือปกป้องทราฟฟิกชนิดอื่นจากการเข้ามาแย่งใช้แบนด์วิดท์ ของระบบจากทราฟฟิกชนิดที่โอเวอร์โหลด โดยการปรับปรุงจุดเริ่มต้นการต่อรองให้มีค่าเท่ากับ ค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดระดับปกติ และเสนอให้มีการปรับค่าพารามิเตอร์ควบคุมจุดเริ่มต้นการต่อรอง เพื่อปรับระดับการรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดระดับปกติ ซึ่งมีผลทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นในการเลือกจุดทำงานมากขึ้น ในส่วนสุดท้ายได้เสนอให้พิจารณาการจัดสรรแบนด์วิดท์อย่างยุติธรรม ตามระดับความสำคัญของทราฟฟิก โดยใช้เทคนิคการต่อรองอย่างไม่สมมาตรของแนช การวิเคราะห์สมรรถนะของวิธีที่เสนอได้เปรียบเทียบกับ วิธีการควบคุมการตอบรับการเรียกด้วยวิธีการจองทรังค์คงที่ ด้วยความน่าจะเป็นของการบล็อกเดียวกัน ผลจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่า ผลจากการใช้การปรับปรุงวิธีการตัดสินใจของดอมสัน ในการเลือกค่าพารามิเตอร์การจองทรังค์ ทำให้ผลรวมของค่าการใช้ประโยชน์ของทราฟฟิกมีค่าสูงสุด ในขณะที่ผลขากวิธีการตัดสินใจของไรฟ์ฟาให้ผลตรงข้าม และผลจากวิธีการตัดสินใจของแนชให้ผลใกล้เคียงกับวิธีที่นำมาเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาวิธีการรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดปกติแก่ทราฟฟิก ผลปรากฏว่าวิธีที่เสนอมามารถรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ ให้กับทราฟฟิกทุกชนิดได้แม้ในขณะที่มีโหลดในระบบสูง เมื่อพิจารณาผลของการใช้เทคนิคการต่อรองอย่างไม่สมมาตรของแนช ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าทราฟฟิกแต่ละชนิด มีค่าการใช้ประโยชน์เป็นไปตามสัดส่วนของระดับความสำคัญ ในขณะที่ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ยังคงมีค่าใกล้เคียงกันกับในกรณีที่ไม่พิจารณาระดับความสำคัญของทราฟฟิก แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่ให้ผลแตกต่างกับการไม่พิจารณาระดับความสำคัญของทราฟฟิกในกรณีใช้การปรับปรุงวิธีการตัดสินใจของทอมสัน

บรรณานุกรม :
กลิกา สุขสมบูรณ์, 2523- . (2547). นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กลิกา สุขสมบูรณ์, 2523- . 2547. "นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กลิกา สุขสมบูรณ์, 2523- . "นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กลิกา สุขสมบูรณ์, 2523- . นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.