ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง
นักวิจัย : ธีระ ราศรีจันทร์, 2521-
คำค้น : หลอดไฟฟ้า , บัลลาสต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุทธนา กุลวิทิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311855 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1529
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษาผลของค่าอุปกรณ์ในวงจรโหลดต่อพฤติกรรมการทํางานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สําหรับหลอดโซเดียมความดันสูง ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยขนาดของย่านการปรับแสงที่มีเสถียรภาพและความไวในการปรับความเข้มแสง จากการทดลองพบว่าบัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมแรงดันมีปัญหาด้านเสถียรภาพในย่านความเข้มแสงต่ำ ในขณะที่บัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมความถี่ไม่มีปัญหาดังกล่าว การคํานวณทางทฤษฎีโดยวิธีการประมาณด้วยความถี่หลักมูลแสดงให้เห็นว่า ความต้านทานพลวัติที่เป็นลบของหลอด ประกอบกับความต้านทานพลวัติด้านออกที่มีค่าต่ำของบัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมแรงดันเป็นสาเหตุของปัญหา ส่วนความต้านทานพลวัติด้านออกในย่านความเข้มแสงต่ำของบัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมความถี่มีค่าสูงจึงไม่เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพ ในส่วนที่เกี่ยวกับความไวในการปรับความเข้มแสงนั้นพบว่าบัลลาสต์ที่มีค่าตัวประกอบคุณภาพของวงจรโหลดสูงจะมีความไวในการปรับความเข้มแสงสูง โดยเฉพาะเมื่อความถี่การทํางานเข้าใกล้ความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรโหลด ดังนั้นจึงได้มีการคํานวนและเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานพลวัติด้านออกและความไวในการปรับความเข้มแสงสําหรับกระแสผ่านหลอดค่าต่างๆกัน เมื่อใช้ค่าอุปกรณ์ของวงจรโหลดแตกต่างกัน สําหรับการเลือกใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้

บรรณานุกรม :
ธีระ ราศรีจันทร์, 2521- . (2547). การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระ ราศรีจันทร์, 2521- . 2547. "การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระ ราศรีจันทร์, 2521- . "การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธีระ ราศรีจันทร์, 2521- . การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.