ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า
นักวิจัย : อนรรฆพร สว่างใจ, 2517-
คำค้น : การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส , กระดาษเช็ดหน้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745321877 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกสำหรับการควบคุมคุณภาพ ของกระดาษเช็ดหน้าในเรื่องคุณลักษณะด้านความรู้สึกต่างๆ ให้มีความครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพกระดาษเช็ดหน้าโดยใช้การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ หรือเอสพีซีกับคุณลักษณะด้านความรุ้สึก และเพิ่มความเชื่อมั่นในการนำผลและการวิเคราะห์ด้านความรู้สึก ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ โดยมีการนำเอสพีซีร่วมกับการประเมินคุณลักษณะด้านความรู้สึกจำนวน 15 คุณลักษณะ คือ ปริมาณแรงในการกำ ปริมาณแรงในการบดขยำ ความอ่อนนุ่ม ความแข็งกระด้าง ความลื่นเหมือนผ้าไหม การยืดตัว จุดรอยด่าง ความผิดปกติของการเรียงตัวเยื่อกระดาษ ความฝืดความหนา ความหยาบเม็ดเล็กๆ บนผิวกระดาษ ความดังของเสียง ความขาวสว่าง และฝุ่นละออง อีกทั้งมีการทดสอบเทียบกับการทดสอบกลุ่มผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์การยอมรับของผลการประเมิน ผลการวิจัยพบว่าสามารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า ในเรื่องปริมาณแรงที่ใช้บดขยำและปริมาณฝุ่นละอองได้ โดยใช้เอสพีซีกับคุณลักษณะด้านความรู้สึก จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การประเมินด้านความรู้สึก ของห้องปฏิบัติการกับกลุ่มผู้บริโภค พบว่าคุณลักษณะด้านความรู้สึก ที่สามารถได้ผลการทดสอบใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่ากัน ที่ความเชื่อมั่น 95% คือ ปริมาณแรงในการบดขยำ ความอ่อนนุ่ม ความแข็งกระด้าง ความลื่นเหมือนผ้าไหม จุดรอยด่าง ความดังของเสียง และฝุ่นละออง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน เท่ากับ 1.00 ซึ่งบ่งบอกได้ว่าคุณลักษณะด้านความรู้สึกเหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงกับความพึงพอใจของผู้บริโภค และถือได้ว่าผลการประเมินด้านความรู้สึกของห้องปฏิบัติการนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บรรณานุกรม :
อนรรฆพร สว่างใจ, 2517- . (2547). การประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนรรฆพร สว่างใจ, 2517- . 2547. "การประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนรรฆพร สว่างใจ, 2517- . "การประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อนรรฆพร สว่างใจ, 2517- . การประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.