ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสาม
นักวิจัย : ปฏิภาณ คงสิริกุล, 2525-
คำค้น : คอมพิวเตอร์--การควบคุมการเข้าถึง , กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) , องค์กรเสมือน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769911 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

กริดได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการนำไปใช้เป็นสภาพแวดล้อมของงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ใช้และทรัพยากรเป็นจำนวนมาก และการที่ระบบจัดการสิทธิของกริดสำหรับผู้ใช้จะทำบนแต่ละทรัพยากรแยกกัน ทำให้ระบบกริดมีความสามารถในการขยายตัวของระบบที่ไม่ดี ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แนวคิดในการรวมหรือเชื่อมต่อองค์กรเสมือนต่างๆ เข้าด้วยกันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีระบบจัดการสิทธิใดๆ ที่รองรับการทำงานขององค์กรเสมือนที่เชื่อมต่อกันได้ วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ที่จะออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิการใช้ทรัพยากรแบบกลุ่มคนในกริดที่รองรับการทำงานบนสภาพแวดล้อมที่มีองค์กรเสมือนเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำแนวคิดสถาปัตยกรรมของงานวิจัยซีเอเอสมาใช้เป็นพื้นฐานและขยายขีดความสามารถ โดยพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกันกับบริการแกรมซึ่งเป็นบริการหลักในโกลบัสทูลคิด และพัฒนาบริการจัดการสิทธิดังกล่าวให้รองรับการทำงานบนสภาพแวดล้อมที่มีองค์กรเสมือนเชื่อมต่อกันได้ โดยเสนอแนวคิดไว้ 2 แนวคิดได้แก่ แนวคิดการทำหนังสือเดินทางและแนวคิดการเปลี่ยนบัตร จากผลการทดลองแสดงให้เห็นระบบที่ได้พัฒนาจะสามารถรองรับการทำงานบนสภาพแวดล้อมที่องค์กรเสมือนเชื่อมต่อกันได้อย่างถูกต้อง ถ้าผู้ใช้เลือกหลักฐานอ้างอิงผู้ใช้ตัวแทนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการเชื่อมต่อนั้นๆ

บรรณานุกรม :
ปฏิภาณ คงสิริกุล, 2525- . (2547). การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิภาณ คงสิริกุล, 2525- . 2547. "การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิภาณ คงสิริกุล, 2525- . "การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปฏิภาณ คงสิริกุล, 2525- . การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.