ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการขอเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ของข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการขอเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ของข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุธีพร ดีผดุง
คำค้น : การเลื่อนขั้น , ตำแหน่งทางวิชาการ , ข้าราชการครู , โรงเรียนประถมศึกษา , อาจารย์ , Promotion , Academic position , teachers , Elementary schools
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49683
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาการขอเลื่อนขั้น ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ตามทัศนะของข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 2 และเปรียบเทียบปัญหาการขอเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ตามทัศนะของข้าราชการครูดังกล่าว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามอายุ และวุฒิการศึกษา ใน 4 ด้านคือ การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ และการเตรียมการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ 2 จำนวน 325 คน เครื่องมือใช้เป็น แบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ t-test พบว่าข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 2 มีปัญหาเกี่ยวกับ การขอเลื่อนดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 อยู่ในระดับมาก และปัญหา แต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 2 ที่มีอายุต่างกัน และที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อปัญหา การขอเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 แตกต่างกัน อย่างสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
สุธีพร ดีผดุง . (2536). ปัญหาการขอเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ของข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุธีพร ดีผดุง . 2536. "ปัญหาการขอเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ของข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุธีพร ดีผดุง . "ปัญหาการขอเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ของข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
สุธีพร ดีผดุง . ปัญหาการขอเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ของข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.