ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วนิดา พันธ์สอาด
คำค้น : พฤติกรรมความปลอดภัย , นักเรียนมัธยมศึกษา , จราจร , Safe behavior , Secondary students , Traffic
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อทราบพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางบก การเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการจราจรทางบกของนักเรียน ตามตัวแปรที่ศึกษาคือ เพศ ประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกของนักเรียน และการมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ของโรงเรียน และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับเจตคติ และเจตคติกับการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางบก กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนชาย 187 คน และเป็นนักเรียนหญิง 207 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางบก ของนักเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกอยู่ใน ระดับปานกลาง นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกแตกต่างกันโดยนักเรียนหญิง มีการปฏิบัติดีกว่านักเรียนชาย ส่วนความรู้และเจตคติของนักเรียน เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก กับนักเรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุจากการจราจร ทางบกมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุจากการจราจร ทางบกมีการปฏิบัติดีกว่านักเรียนที่มีประสบการณ์ในการได้รับอุบัติ จากการจราจรทางบก ส่วนความรู้และเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่อยู่ ในโรงเรียนที่มีมาตราการในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก กับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ จากการจราจรทางบกมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจร ทางบกแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีมาตราการ ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกมีความรู้ดีกว่านักเรียนที่อยู่ ในโรงเรียนที่มีมาตราการในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ส่วนเจตคติและการปฏิบัติของนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านการจราจรทางบกไม่แตกต่างกัน ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงนิมาน ในระดับปานกลางกับเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านการจราจรทางบกและเจตคติมีความสัมพันธ์เชิงนิมานในระดับ ปานกลางกับการปฏิบัติของนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรทางบก

บรรณานุกรม :
วนิดา พันธ์สอาด . (2535). พฤติกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา พันธ์สอาด . 2535. "พฤติกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา พันธ์สอาด . "พฤติกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
วนิดา พันธ์สอาด . พฤติกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.