ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน
นักวิจัย : ภูริสา ปราบริปู
คำค้น : การบริหาร , โรงเรียนพระปริยัติธรรม , Administration , Pariyatitham Buddhist School
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49387
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน ธุรการและการเงิน การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริหารงานกิจการนักเรียนและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 586 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามประเภท มาตราส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แต่ละด้าน พบว่าผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน หรือบุคคลทุกกลุ่มโดยรวม มีความเห็นว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีปัญหาการบริหารงานและโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เรียน มีความเห็นว่า สาเหตุสำคัญของปัญหา การบริหารงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารธุรการและการเงิน และงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางการเงิน และวัสดุอุปกรณ์ เป็นสำคัญ ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียนมีความเห็นว่าสาเหตุสำคัญ ของปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านวิธีการจัดการและคน เป็นสำคัญ ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน มีความเห็นว่าสาเหตุสำคัญ ของปัญหาการบิรหารงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาคน และเงิน เป็นสำคัญ

บรรณานุกรม :
ภูริสา ปราบริปู . (2535). ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูริสา ปราบริปู . 2535. "ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูริสา ปราบริปู . "ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ภูริสา ปราบริปู . ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.