ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจ้า ไพร่ กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 2427 - 2476

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจ้า ไพร่ กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 2427 - 2476
นักวิจัย : พรรณนิภา อพิญชพงศ์
คำค้น : ล้านนา , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม , เจ้า , ไพร่ , Social changes , Rulers , Commoners
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงสถานภาพและบทบาท ของเจ้าและไพร่ในสังคมล้านนา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2427 อันเป็นปีที่ รัฐบาลเข้ามาจัดการปกครองดินแดนล้านนา จนกระทั่งสิ้นสมัย การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล พ.ศ. 2476 ทั้งนี้จะพิจารณาปัจจัย สำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาท การเปลี่ยนแปลง สถานภาพและบทบาท รวมทั้งผลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาท ของเจ้าและไพร่ พบว่ารัฐบาลได้ปฏิรูปการปกครองดินแดนล้านนา เพื่อรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอาณาจักร โดยการลิดรอนอำนาจ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของเจ้าผู้ครองนครและเจ้านาย ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป การดำเนินการยกเลิกระบบไพร่และทาส ประกอบกับมีปัจจัยหลายประการ เช่น การจัดการศึกษาสมัยใหม่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นแบบการค้ามากขึ้น จึงส่งผลทำให้ทั้งเจ้านาย และราษฎร ได้พยายามรับเปลี่ยนสถานะและบทบาทของตน ท่ามกลางสภาพการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลทำให้สงคมล้านนามีการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตลอดจนกระแสวัฒนธรรม ตะวันตกจากกรุงเทพได้หลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมล้านนามากขึ้น ฉะนั้น สังคมล้านนาจึงมีลักษณะเป็นสังคมกึ่งสมัยใหม่ กึ่งจารีตประเพณี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในสมัยต่อมา.

บรรณานุกรม :
พรรณนิภา อพิญชพงศ์ . (2534). เจ้า ไพร่ กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 2427 - 2476.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณนิภา อพิญชพงศ์ . 2534. "เจ้า ไพร่ กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 2427 - 2476".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณนิภา อพิญชพงศ์ . "เจ้า ไพร่ กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 2427 - 2476."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
พรรณนิภา อพิญชพงศ์ . เจ้า ไพร่ กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 2427 - 2476. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.