ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วิมล ชาญชนบท
คำค้น : ผู้สูงอาย , โครงการศึกษานอกโรงเรียน , การศึกษานอกโรงเรียน , การศึกษาต่อ , Senior citizens , Non-formal education project , Non-formal education , Continuing education
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48853
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ ทางการศึกษานอกโรงเรียนของผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านจิตวิทยา เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการ ทางการศึกษานอกโรงเรียนของผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ และ ลักษณะของครอบครัว และเพื่อเสนอรูปแบบการจัดโครงการการศึกษา นอกโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาล หรือเขตสุขาภิบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 170 คน ได้มาโดย การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ ผู้สูงอายุมีปัญหาและ ความต้องการสาระความรู้ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และมี ความต้องการเรียนหรือทำกิจกรรมในตอนเช้าของวัน ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ฤดูกาลที่สะดวกในการเรียนหรือทำกิจกรรม คือหลังการเก็บเกี่ยว ให้ครูผู้สอนหรือวิทยากรใช้เทคนิคในการถ่ายทอด ความรู้หลายอย่างประกอบกัน ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และมีความต้องการสาระความรู้ด้านสุขภาพแตกต่างกัน และมีปัญหาด้านจิตวิทยา และมีความต้องการสาระความรู้ด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกัน และมีความต้องการวุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร ให้แจ้งข่าว การเรียนหรือการทำกิจกรรมทางวิทยุแตกต่างกัน การศึกษาทางโทรทัศน์ ครูผู้สอนหรือวิทยากรที่เป็นประสงฆ์ และออกค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือทำกิจกรรมในวงเงิน 101-200 บาท แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มี อายุต่างกันมีปัญหาด้านสุขภาพแตกต่างกัน มีความต้องการออกค่าใช้จ่าย ในการเรียนหรือทำกิจกรรมในวงเงิน 101-200 บาท แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันหรือมีปัญหาด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านจิตวิทยา และมีความต้องการสาระความรู้ ด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน และมีความต้องการเรียนหรือทำกิจกรรมในฤดูหลังการปักดำ ให้ครูผู้สอนหรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้โดยวิธีการสาธิต แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่สถานภาพทางเศรษฐกิจต่างกันมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และมีความต้องการสาระความรู้ด้านสุขภาพ และ ด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน และสาระความรู้ด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีลักษณะของครอบครัวต่างกันมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน และมีความต้องการเรียนหรือทำกิจกรรม ในฤดูก่อนการปักดำและฤดูหลังการปักดำแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วิมล ชาญชนบท . (2533). รูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิมล ชาญชนบท . 2533. "รูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิมล ชาญชนบท . "รูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
วิมล ชาญชนบท . รูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.