ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด
นักวิจัย : พะเยาว์ อินทรเจริญศักดิ์
คำค้น : การวิ่ง , การกระโดด , ฝ่าเท้า , ข้อเท้า , นักเรียนประถมศึกษา , กรีฑา , Running , Jumping , Sole , Ankle , Elementary students , Athletic sport
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48700
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่ง และความสามารถในการกระโดด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 6 มีอายุระหว่าง 11฿12 ปี น้ำหนักระหว่าง 35฿45 กิโลกรัม และมีส่วนสูง 140฿150 เซนติเมตร เป็นชาย 30 คน หญิง 30 คน ทำการทดสอบโดยวัดขนาดของข้อเท้า วัดความโค้งของเท้าจากรอยพิมพ์เท้า ทดสอบวิ่ง 50 เมตร และทดสอบการยืนกระโดดไกล วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน และหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ พบว่า ความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดดของ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ ทั้งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายและค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ แสดงว่าความโค้งของเท้าและขนาดข้อเท้า ส่งผลต่อความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด

บรรณานุกรม :
พะเยาว์ อินทรเจริญศักดิ์ . (2533). ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พะเยาว์ อินทรเจริญศักดิ์ . 2533. "ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พะเยาว์ อินทรเจริญศักดิ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
พะเยาว์ อินทรเจริญศักดิ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้า กับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.