ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง
นักวิจัย : ลือชัย วงษ์ทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222539000024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อที่จะทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการอพยพวิธีการติดต่อ การลักลอบเข้าเมืองของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประการที่สอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่ามีการดำเนินวิถีชีวิตอยู่ในสภาพอย่างไร ได้แก่ ค่าจ้าง การใช้จ่าย การเก็บออมประการที่สาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคม-วัฒนธรรม ของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่ามีการดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพอย่างไร การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์โดยมีล่ามชาวพม่าที่พูดภาษาไทยได้เป็นผู้แปลใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง โดยกระจายไปตามอาชีพต่างๆ ได้แก่อาชีพประมง อาชีพทำงานโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพบริการร้านอาหาร และอาชีพก่อสร้างจำนวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าไคสแควร์ ผลจากการศึกษามีดังต่อไปนี้ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่าชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะเป็นชายมากกว่าหญิง อยู่ในระหว่างอายุไม่เกิน 30 ปีเป็นส่วนใหญ่ จะเป็นเชื้อชาติพม่ามากกว่าเชื้อชาติอื่นๆ การศึกษาจบเกรด 5 และต่ำกว่าเกรด 5 สถานภาพโสดกับสถานภาพสมรสพอๆ กัน 2. ปัจจัยในการอพยพ ชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่จากทวาย มะริด มอละแหม่ง จะเดินทางโดยทางเรือมาที่เกาะสอง ส่วนผู้ที่มาจากย่างกุ้งจะมาโดยเครื่องบินมาที่เกาะสอง แล้วจึงข้ามเข้ามาที่ท่าเรือสะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มากับเรือประมงแล้วเข้ามาที่แพนายจ้างโดยตรง สาเหตุที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ได้แก่ รัฐบาลพม่าเผด็จการ ความแร้นแค้น และประเทศไทยหางานทำได้ง่าย ในการติดต่อหางานทำนั้นจะติดต่อโดยมีญาติ หรือเพื่อนๆ ติดต่อไว้ให้ก่อนแล้ว พอมาถึงก็เข้าทำงานได้เลย และมีบางส่วนที่มาอาศัยอยู่กับญาติหรือเพื่อนๆ ก่อนแล้วจึงหางานทำด้วยตนเอง ประเภทของงานที่ชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทำได้แก่อาชีพประมง อาชีพโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพบริการร้านอาหาร และอาชีพก่อสร้าง 3. พฤติกรรมทางสังคม การดำเนินวิถีชีวิตของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเหล่านี้ ไม่พยายามปรับตัวให้เข้ากับชาวไทย เช่น การพูดภาษาไทย การเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีด้วยกันและมีการแต่งงานกันระหว่างชาวไทยกับชาวพม่าน้อยมาก โดยเฉพาะชายพม่ากับหญิงไทยและในทางตรงกันข้ามจะเป็นการแต่งงานระหว่างชายไทยกับหญิงพม่ามากกว่า ซึ่งก็เป็นการดำเนินวิถีชีวิตแรงงานชาวพม่าเพื่อความเป็นอยู่ในสังคมเดียวกันกับชาวพม่าเท่านั้น 4. พฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินวิถีชีวิตของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ทำงานในประเทศไทย ชายส่วนใหญ่จะทำงานประมง ส่วนหญิงจะทำงานบริการร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่ ในงานโรงงานอุตสาหกรรม ชายและหญิงจะพอๆ กัน ส่วนรายได้ของแรงงานชาวพม่านี้ชายส่วนใหญ่จะมีรายได้ในช่วง 2,001-3,000 บาท ส่วนหญิงจะมีรายได้อยู่ในช่วง1,001-2,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่ทำในพม่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแรงงานชาวพม่ามีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งส่งผลทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นตามมาด้วย การใช้จ่ายส่วนใหญ่แรงงานชาวพม่าจะซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นเท่านั้น จากนั้นจะเก็บออมไว้แล้วส่งเงินกลับบ้าน และซื้อทองเก็บไว้ แรงงานชาวพม่าจะมีลักษณะเดียวกันเป็นส่วนใหญ่คือมีเงินแล้วก็จะกลับไปภูมิลำเนาเดิมในประเทศของตนเอง ไม่คิดที่จะตั้งรากฐานถาวรในประเทศไทย จากการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจชาวพม่า รัฐบาลควรมีนโยบายต่อชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างรอบคอบและเข้มงวด เพราะการเข้าประเทศของชาวพม่ามีจำนวนมากขึ้น และเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญปัจจุบันมีนโยบายในการผ่อนปรนให้ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายให้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น ในพื้นที่ 34 จังหวัดอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีการหลั่งไหลของชาวพม่ามากขึ้น รัฐบาลควรจะต้องมีมาตาการที่ชัดเจนและการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ลือชัย วงษ์ทอง . (2539). การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลือชัย วงษ์ทอง . 2539. "การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลือชัย วงษ์ทอง . "การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ลือชัย วงษ์ทอง . การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.