ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าอีก้อ (อาข่า) บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าอีก้อ (อาข่า) บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : จิราวรรณ ชัยยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การ ศึกษา นันทนาการ การอนามัย และพิธีกรรมความเชื่อ ใน สังคมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านผาหมี จำนวน 81 หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น 563 คน โดยแยก เป็นหญิง จำนวน 286 คน ชาย 277 คน การเก็บรวบรวม ข้อมูลใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยการเข้าไปสังเกต แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และประเมินผลการศึกษาขณะที่ ผู้วิจัยอยู่ในภาคสนาม จากการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านผาหมี เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยดังนี้ คือ 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลจากภายนอก มีเงื่อนไขมาจากการ พัฒนาด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ทางกายภาพ เพื่อการพัฒนาการก่อสร้างสาธารณูปโภคภายใน หมู่บ้าน อาทิเช่น การสร้างถนนลาดยาง ประปาภูเขา ไฟฟ้า โทรทัศน์ สถานีอนามัย โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สนามเด็กเล่น ศาลาเอนกประสงค์ ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด ศูนย์เพาะชำ ไม้ดอกเมืองหนาวนวุติ และป้อมยามตำรวจ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพดังกล่าว ทำให้ชาว อาข่าผาหมีเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โลกทัศน์ และค่านิยม ที่ได้รับจากแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน จากบุคคล ภายนอก และจากทางสื่อสารมวลชน ที่ได้เข้ามาผลักดันให้วิถีชีวิต บทบาทหน้าที่ของชาวอาข่า ผาหมี ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับ เหตุการณ์กับกระแสสังคมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลจากภายใน มีเงื่อนไขมาจากการ ปรับตัวในการยอมรับด้านบุคลิกภาพ บทบาทของผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาข่าที่มีฐานะร่ำรวย และกลุ่มอาข่า ที่ได้รับการศึกษา ซึ่งชาวอาข่าส่วนใหญ่ต่างให้ความเชื่อถือ และยึดถือพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้นำเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิต นับจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการประกอบอาชีพธุรกิจแทนการเพาะปลูก ค่านิยมใหม่ใน การบริโภค การสื่อสารที่ใช้ภาษาอื่นแทนภาษาอาข่าและการ แต่งกายแบบสากลนิยม นอกจากนี้สภาพทำเลที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่เหมาะสม ทำให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากแหล่งอื่นเข้าสู่หมู่บ้านได้ง่ายขึ้น จากสาเหตุปัจจัยภายนอกและภายในดังกล่าว ส่งผล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา นันทนาการ การอนามัย และ ความแตกต่างด้านทัศนคติ ค่านิยม จารีตประเพณีภายในหมู่บ้าน ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างวัยและความรู้สึกนึกคิด ของกลุ่ม อาข่าอาวุโสกับกลุ่มอาข่ารุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามชาวอาข่าผาหมี ต้องปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตามกระแสการพัฒนา ทางสังคมของชาวเขา ในยุคโลกาภิวัฒน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในปัจจุบันชาวอาข่าผาหมี มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในอดีต ซึ่งถือ เป็นผลดีและเป็นความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาจากรัฐบาลไทย

บรรณานุกรม :
จิราวรรณ ชัยยะ . (2540). การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าอีก้อ (อาข่า) บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราวรรณ ชัยยะ . 2540. "การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าอีก้อ (อาข่า) บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราวรรณ ชัยยะ . "การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าอีก้อ (อาข่า) บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
จิราวรรณ ชัยยะ . การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าอีก้อ (อาข่า) บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.