ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองหาประสิทธิภาพเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ของ ดินเหนียวทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองหาประสิทธิภาพเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ของ ดินเหนียวทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของ ดินเหนียวทะเลแก้วเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ และทดลอง ทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ประเภทสโตนแวร์ ด้วยวิธีการขึ้นรูป ด้วยแป้นหมุน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ดินเหนียว ทะเลแก้ว ซึ่งขุดได้จากบริเวณสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม ผสมกับดินขาวลำปาง หินฟันม้า และหินเขี้ยวหนุมาน โดย การคำนวณหาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นจากตารางสี่เหลี่ยม จัตุรัสได้จำนวน 81 ตัวอย่าง ทำชิ้นทดสอบจากการผสมวัตถุดิบ ทั้งหมด โดยการชั่งน้ำหนัก บดด้วยหม้อบดขนาดเล็ก เผาดิบที่ อุณหภูมิ 820 องศาเซลเซียส เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ทั้งในบรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชัน แล้ว นำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และวิเคราะห์หาส่วนประกอบ ทางเคมีการวิจัยปรากฎผล ดังนี้ 1. การหาประสิทธิภาพของดินเหนียวทะเลแก้ว โดย การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและวิเคราะห์หาส่วนประกอบ ทางเคมี ทำให้ทราบว่าดินเหนียวทะเลแก้ว เป็นดินเหนียว เนื้อดินละเอียด สีน้ำตาลปนเหลือง ก่อนการเผามีความแข็งแรง 21.49 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ปริมาณน้ำที่ทำให้เกิด ความเหนียว ร้อยละ 29.70 การหดตัวเมื่อแห้ง ร้อยละ 7.00 เมื่อเผาแล้วจะมีการหดตัว ร้อยละ 15.75 การดูดซึมน้ำร้อยละ 1.34 น้ำหนักที่หายไปภายหลังการเผา ร้อยละ 8.20 สีของ เนื้อดินเป็นสีน้ำตาลดำ เมื่อวิเคราะห์ทางเคมีทำให้ทราบว่า มีซิลิก้า ร้อยละ 61.60 อลูมินา ร้อยละ 17.40 เหล็กออกไซด์ ร้อยละ 6.80 แมงกานิสไดออกไซด์ ร้อยละ 0.50 ไทเทเนียม ไดออกไซด์ ร้อยละ 1.00 แคลเซียมออกไซด์ ร้อยละ 1.00 แมกนีเซียมออกไซด์ ร้อยละ 1.00 โซเดียมออกไซด์ ร้อยละ 1.70 และโพแทสเซียมออกไซด์ ร้อยละ 1.90 2. การหาประสิทธิภาพของเนื้อดินปั้น โดยการทดสอบ คุณสมบัติทางกายภาพ ทำให้ทราบว่า เนื้อดินปั้นก่อนการเผามี ความแข็งแรงอยู่ระหว่าง 7.64-20.63 กิโลกรัมต่อตาราง เซนติเมตร ปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดความเหนียว อยู่ระหว่าง ร้อยละ 21.30-33.30 การหดตัวเมื่อแห้งอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1.00-9.00 เมื่อเผาแล้วจะมีการหดตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 8.00-17.75 และการดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 0.04-13.85 การเผาในบรรยากาศออกซิเดชัน ปรากฎโทนสีเป็นสีเนื้อ สีน้ำตาลแดง สีน้ำตาล จนถึงสีน้ำตาลดำ เมื่อเคลือบด้วย เคลือบใส ได้ผิวเคลือบเป็นมัน เรียบ และใส มองเห็นสี ของเนื้อดิน ส่วนการเผาในบรรยากาศรีดักชัน ปรากฎโทน สีเป็นสีเนื้อ สีน้ำตาล จนถึงสีน้ำตาลดำ เมื่อเคลือบด้วย เคลือบใส ได้ผิวเคลือบค่อนข้างทึบ เป็นมัน เรียบ และราน เล็กน้อย ปรากฎโทนสีเป็นสีขาวเทา สีขาวน้ำตาล จนถึง สีน้ำตาลเข้ม และส่วนใหญ่จะมีจุดประสีน้ำตาลบนผิวเคลือบ เนื้อดินปั้นส่วนใหญ่จะมีความทนไฟ สามารถเผาถึงขั้นเนื้อ แกร่งเป็นสโตนแวร์ได้ เผาได้ทั้งในบรรยากาศออกซิเดชัน และรีดักชัน โดยให้สีที่แตกต่างกัน และยังนำมาปั้นขึ้นรูปด้วย วิธีการต่างๆ ได้ ในเนื้อดินปั้นที่มีส่วนผสมของดินเหนียวทะเล แก้วตั้งแต่ ร้อยละ 30 ขึ้นไป จะมีการบวมที่ผิวเมื่อเผาใน บรรยากาศออกซิเดชัน แต่จะไม่เกิดการบวมเลยถ้าเผาใน บรรยากาศรีดักชัน 3. การทดลองทำผลิตภัณฑ์ด้วยแป้นหมุน พบว่า เนื้อดิน ปั้นที่มีดินเหนียวทะเลแก้วผสมอยู่ ร้อยละ 20 ขึ้นไป มีความ เหนียว สามารถนำมาปั้นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนได้ดี เมื่อเลือก เอาเนื้อดินปั้นหมายเลข 39 ที่มีส่วนผสมของดินเหนียวทะเลแก้ว ร้อยละ 25 ดินขาวลำปาง ร้อยละ 35 หินฟันม้า ร้อยละ 15 และหินเขี้ยวหนุมาน ร้อยละ 25 มาปั้นขึ้นรูปทำผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างด้วยแป้นหมุน ปรากฎว่า ขึ้นรูปได้ง่าย ทรงตัว ได้ดี ไม่ทรุด ขณะแห้งมีความแข็งแรงดี เคลื่อนย้ายได้สะดวก เมื่อนำไปชุบเคลือบ น้ำเคลือบสามารถจับเกาะผิวผลิตภัณฑ์ ได้ดี เมื่อเผาในบรรยากาศออกซิเดชัน จะได้ผิวเคลือบเรียบ เป็นมัน เคลือบใส มองเห็นสีของเนื้อดิน และเมื่อเผาใน บรรยากาศรีดักชัน จะได้เคลือบค่อนข้างทึบ สีขาว-น้ำตาล รานเล็กน้อย และมีจุดประสีน้ำตาลบนผิวเคลือบ

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . (2538). การทดลองหาประสิทธิภาพเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ของ ดินเหนียวทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . 2538. "การทดลองหาประสิทธิภาพเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ของ ดินเหนียวทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . "การทดลองหาประสิทธิภาพเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ของ ดินเหนียวทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี . การทดลองหาประสิทธิภาพเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ของ ดินเหนียวทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.