ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช
นักวิจัย : อารี ธนวัฒน์ชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาค่านิยม เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช การเปรียบเทียบค่านิยมเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านการป้องกันและปรับปรุงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ด้านการลดอัตราการเสื่อมสูญ ด้านการนำกลับ มาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้านการใช้สิ่งทดแทนและด้านการใช้ สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมาตามตัวแปรต่างๆ คือ เขตที่อยู่อาศัย สาขาวิชาที่กำลังศึกษา และระดับชั้นปีที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2536 จำนวน 1,440 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ สอบถามประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) การทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบหาความ แตกต่างระหว่างคู่ของค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffes) สรุปผลการวิจัยดังนี้ 1. ผลของการศึกษาค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราชค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา แยกตามเขตที่อยู่อาศัย สาขาวิชาที่กำลังศึกษา และระดับชั้นปี ที่กำลังศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการลด อัตราการเสื่อมสูญอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ ในระดับค่อนข้างมาก 2. ผลการเปรียบเทียบค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช2.1 เปรียบเทียบค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยแยกตามเขตที่อยู่อาศัยเมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่า ด้านการใช้สิ่งทดแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย สำคัญทางสถิติ2.2 เปรียบเทียบค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม แยกตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา พบว่า ด้านการ ป้องกันและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการลดอัตราการ เสื่อมสูญและด้านการใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่าง กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ2.3 เปรียบเทียบค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม แยกตามระดับชั้นปีที่กำลังศึกษา พบว่า ด้านการ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง สถิติ ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อารี ธนวัฒน์ชัย . (2537). ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อารี ธนวัฒน์ชัย . 2537. "ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อารี ธนวัฒน์ชัย . "ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
อารี ธนวัฒน์ชัย . ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ สหวิทยาลัยพุทธชินราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.