ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัด พิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัด พิษณุโลก
นักวิจัย : อรทัย เขียวเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47435
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าเป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของจังหวัดพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (CIPP Model) ประเมินผลใน 4 ด้าน คือ บริบท (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการดำเนินงาน (Process) และ ผลผลิต (Product) โดยประเมินจากเอกสาร ระเบียนรายงานที่มีอยู่ในระบบรายงานปกติ ร่วมกับการสัมภาษณ์ สอบถาม และการสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน ผู้ให้บริการ จำนวน 621 คน ผู้รับบริการ จำนวน 1,000 คน และประชาชนระดับครัวเรือน จำนวน 450 ครัวเรือน (1,861 คน) ดำเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2545 ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัดส่วน อัตราส่วน ผลการวิจัยพบว่า 1. บริบท : ผู้ให้บริการมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและข้อกำหนดของโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในเกณฑ์ดี และเห็นด้วยกับนโยบายและข้อกำหนดของ โครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้รับบริการเห็นด้วยกับนโยบายและข้อกำหนดของ โครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยนำเข้า : งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่สถานพยาบาลได้รับไม่พอเพียง และสถานพยาบาลส่วนใหญ่มีความขาดแคลนบุคลากร 3. กระบวนการ : ก่อนดำเนินโครงการฯ สถานพยาบาลมีการเตรียมการตามแนวทางของ โครงการฯ ร้อยละ 100 ขณะดำเนินโครงการฯ จังหวัดพิษณุโลกจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่าย รายหัวทั้งหมดไปที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง (Inclusive capitation) และมีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน ร้อยละ 68.18 ของเป้าหมาย สถาน พยาบาลมีบริการด้านรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพตามแนวทางของโครงการ และมีบริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 100 มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามแนวทางของโครงการ มากกว่าร้อยละ 60 ขณะเตรียมการ มีปัญหาในการปฏิบัติงานมาก ขณะดำเนินโครงการมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 4. ผลผลิต : ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 73.77 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 91.53 ในปี 2545 การเข้าถึงบริการ ผู้รับบริการ ร้อยละ 93.6 เข้าถึงบริการโดยสะดวก การใช้สิทธิในสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ผู้มีสิทธิ 30 บาท ใช้สิทธิผู้ป่วยนอก ร้อยละ 81.6 ของการใช้บริการ ใช้สิทธิผู้ป่วยใน ร้อยละ 65.7 ของการนอนรักษาแบบผู้ป่วยในจำนวนผู้รับบริการ สถานพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยทันตกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยในและการให้วัคซีนป้องกันโรคลดลง คุณภาพบริการของสถานพยาบาลดีขึ้น แต่ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน การบริการ ผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อการบริการของสถานพยาบาลตามลักษณะ สำคัญของระบบบริการที่ดีอยู่ในระดับปานกลางและมีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ใน ระดับมาก ต้นทุนดำเนินการ ต้นทุนต่อหน่วยของโรงพยาบาลศูนย์ (พุทธชินราช) ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยของโรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัยที่พัฒนามาเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน เพิ่มขึ้น ความเสมอภาคในการบริการ ผู้มีสิทธิ 30 บาท ร้อยละ 69.7 เห็นว่าการ บริการมีความเสมอภาค พฤติกรรมการบริการ สถานพยาบาลมีการรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วย ในลดลง จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยลดลง ส่วนวันนอนต่อรายเพิ่มขึ้น จากก่อนดำเนินโครงการ การเลือกใช้บริการของผู้มีสิทธิ 30 บาท ส่วนใหญ่เมื่อ เจ็บป่วยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลจะเลือกใช้บริการที่สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน สูงที่สุด ร้อยละ 55.2 เมื่อเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเลือกไปรับบริการที่ โรงพยาบาลศูนย์สูงที่สุด ร้อยละ 70.4 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลือกไปรับบริการที่ สถานีอนามัยเพิ่มขึ้น ขณะที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ ลดลง ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้ เร่งดำเนินการให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม หากลไกและมาตรการในการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นการ กระตุ้นการทำงานเชิงรุกเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ ทั้งแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขหาแนวทางการกระจายงบประมาณและบุคลากรที่เหมาะสม เพิ่มแรงจูงใจแก่บุคลากรในการทำงาน พัฒนาคุณภาพบริการทั้งในชุมชนและในสถานพยาบาล ของศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อให้เป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
อรทัย เขียวเจริญ . (2546). การประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัด พิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรทัย เขียวเจริญ . 2546. "การประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัด พิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรทัย เขียวเจริญ . "การประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัด พิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
อรทัย เขียวเจริญ . การประเมินผลการบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัด พิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.