ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู
นักวิจัย : ภัทราพร ผูกคล้าย
คำค้น : IMIDAZOLINE RECEPTOR , PORCINE RENAL CORTEX SIGNAL TRANSDUCTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการตรวจหาคุณสมบัติของ subtypes ของตัวรับ อิมมิดาโซลิน และเพื่อหาค่าความหนาแน่นของตัวรับ (Bmax) และค่าความสามารถในการจับ (Kd) ของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู จากการศึกษาโดยวิธี Saturation binding assay พบว่าค่า Bmax ของตัวรับ อิมมิดาโซลีนที่ติดฉลากด้วย [(3)H]-clonidine มีค่าเท่ากับ 390.2(+,ฑ)89.09 เฟมโทโมล ต่อมิลลิกรัมโปรตีน และมีค่า Kd เท่ากับ 9.69(+,ฑ)3.8 นาโนโมลาร์ ขณะที่ค่า Bmax ของตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 2 (I(,2) site) มีค่าเท่ากับ 655.6(+,ฑ)49.17 เฟมโทโมล ต่อมิลลิกรัมโปรตีน และมีค่า Kd เท่ากับ 8.49(+,ฑ)1.29 นาโนโมลาร์ จากผลการศึกษานี้ พบว่าที่ส่วนเปลือกนอกของไตหมูมีตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 2 มีจำนวนมากเป็น 1.7 เท่า ของตัวรับอิมมิดาโซลีนที่ติดฉลากด้วย [(3)H]-clonidine และจากการศึกษา Competitive binding assay เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการจับของ ligands ที่ตัวรับชนิดที่ 1 ซึ่ง ติดฉลากด้วย [(3)H]- clonidine และตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 2 ที่ติดฉลากด้วย [(3)H]-idazoxan จากผลการศึกษาพบว่าสารที่มีสูตรโครงสร้างเป็นอิมมิดาโซลินและมี ความจำเพาะต่อตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 1 มีค่าความสามารถในการจับที่ [(3)H]- clonidine binding site ได้ต่ำและสามารถเรียงลำดับความสามารถในการจับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ idazoxan (459(+,ฑ)1.33 นาโนโมลาร์) > clonidine (730(+,ฑ)1.31 นาโนโมลาร์) > rilmenidine (2,769(+,ฑ)1.26 นาโนโมลาร์) > oxymetazoline (9,204(+,ฑ)4.41 นาโนโมลาร์) > moxonidine = efaroxan (>10(5) นาโนโมลาร์) ซึ่งลำดับในการจับที่ตัวรับที่ติดฉลากด้วย [(3)H]-clonidine แตกต่างจากลำดับของสาร ที่จับตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 1 ที่ทราบกันดี ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ [(3)H]-idazoxan binding site พบว่า idazoxan ซึ่งเป็นสารที่มีความจำเพาะต่อตัวรับ อิมมิดาโซลินชนิดที่ 2 มีค่าความสามารถในการจับที่ [(3)H)-idazoxan binding site สูง ขณะที่ loonidine, rilmenidine, moxonidine, oxymetazoline และ efaroxan ซึ่ง เป็นสารที่มีความจำเพาะต่อตัวรับชนิดที่ 1 มีค่าความสามารถในการจับที่ site นี้ต่ำ และสามารถเรียงลำดับความสามารถในการจับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ idazoxan (0.58(+,ฑ) 0.06 นาโนโมลาร์) > clonidine (16,100(+,ฑ)0.12 นาโนโมลาร์) > rilmenidine (18,900(+,ฑ)3.4 นาโนโมลาร์) > oxymetazoline (42,300(+,ฑ)33.2 นาโนโมลาร์) > moxonidine=efaroxan (10(-5) นาโนโมลาร์) นอกจากนี้ในการศึกษา GTP shift assay พบว่า Gpp(NH)p ไม่มีผลต่อการจับของ idazoxan ที่ตัวรับชนิดที่ 2 แสดงว่าตัวรับ ชนิดที่ 2 ไม่ใช่ตัวรับชนิดที่จับกับ G protein ดังนั้นจากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็น อย่างชัดเจนว่า [(3)H]idazoxan binding site หรือตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 2 ที่ส่วนเปลือกนอกของไตหมูเป็นตัวรับที่สำคัญต่อสารที่มีสูตรโครงสร้างที่เป็นอิมมิดาโซลิน การศึกษานี้สรุปได้ว่าบนส่วนเปลือกนอกของไตหมูมีตัวรับอิมมิดาโซลินทั้ง 2 ชนิด แต่ตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 1 มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 1 ที่เคยมีรายงานมาก่อน ซึ่งอาจจะเป็นตัวรับชนิดใหม่ ขณะที่ตัวรับอิมมิดาโซลินชนิดที่ 2 น่าจะเป็นตัวรับที่ไตที่มีบทบาทสำคัญเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารที่มีสูตรโครงสร้างเป็น อิมมิดาโซลินซึ่งควรจะมีการศึกษาทางด้านบทบาทหน้าที่ของตัวรับชนิดนี้ที่ไตต่อไป

บรรณานุกรม :
ภัทราพร ผูกคล้าย . (2545). การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทราพร ผูกคล้าย . 2545. "การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทราพร ผูกคล้าย . "การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ภัทราพร ผูกคล้าย . การศึกษาคุณสมบัติของตัวรับอิมมิดาโซลีนบนส่วนเปลือกนอกของไตหมู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.