ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน
นักวิจัย : แววรุ้ง นาวาบุญนิยม
คำค้น : ความรุนแรงต่อภรรยา , ความรุนแรงในชีวิตคู่ , ความรุนแรงในบ้าน , MARITAL VIOLENCE , WIFE ABUSE , DOMESTIC VIOLENCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46156
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้ กระทำทารุณและทรรศนะจากชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ รูปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ การจัดการ และการให้ความหมายของความรุนแรงต่อภรรยา จากการให้ข้อมูลของฝ่าย ที่ถูกกระทำเปรียบเทียบกับผู้กระทำ และศึกษาทรรศนะของชุมชนที่มีต่อความรุนแรงต่อภรรยา รวมทั้งกลไกของชุมชนในการจัดการกับความรุนแรงต่อภรรยา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวิจัยเชิงสำรวจ (Servey Research) ในการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับ ลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ในคู่สามีภรรยาที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป จำนวน 8 คู่ สถานภาพสมรส แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน และหย่า/แยก เป็นผู้อาศัยอยู่ใน 2 ชุมชน ของกรุงเทพมหานคร การวิจัยเชิงสำรวจ ศึกษาในพื้นที่เดียวกันกับเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามในกลุ่มประชากรที่มี อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 287 ราย วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละและไค-สแควร์ การศึกษาครั้งนี้พบว่า บริบทและทรรศนะของชุมชนมีผลต่อการให้ความหมายของความรุนแรง ต่อภรรยาที่แตกต่างกัน การนำประสบการณ์ความรุนแรงในวัยเด็กมาใช้ในการดำเนินชีวิตคู่ ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายต่อความรุนแรงที่ได้พบเห็นพ่อแม่กระทำต่อกัน สาเหตุของความ รุนแรงต่อภรรยาได้แก่ พฤติกรรมด้านชู้สาว หึงหวง ขาดการสื่อสารกันภายในครอบครัว ความ ฝืดเคืองด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรมการดื่มเหล้า การควบคุมและก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัว และความ คิดเห็นไม่ตรงกัน สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การทำร้ายร่างกายคือ การหึงหวง การเปิดเผยข้อมูล ระหว่างผู้ถูกกระทำ และผู้กระทำมีทั้งความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกันขึ้นอยู่กับการให้ความ หมายของการกระทำนั้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ผู้กระทำมักจะปกป้องตนเองโดยการไม่ กล่าวถึง ในขณะที่ผู้ถูกกระทำมักเป็นผู้รายงานข้อเท็จจริงอย่างละเอียด การยอมรับบทบาท หญิงชายมีความแตกต่างกัน ผู้หญิงถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน พฤติกรรมอย่างเดียวกัน เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น เมื่อฝ่ายหญิงเป็นผู้กระทำจะรู้สึก ผิดและเงียบเมื่อถูกด่าว่า แต่ถ้าฝ่ายชายกระทำจะโกรธเมื่อถูกต่อว่าและอาจถึงขั้นทำร้าย ร่างกายภรรยา นอกจากนั้นยังพบว่า ทรรศนะของชุมชนที่ไม่ยอมรับว่าความรุนแรงต่อภรรยา เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของชุมชนช่วยให้กลไกของชุมชนมีผลต่อการจัดการความรุนแรง ต่อภรรยา คือ ชุมชนที่มีมาตรการชัดเจนในการจัดการความรุนแรงต่อภรรยาช่วยให้ภรรยากล้า เปิดเผยเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นและสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชนได้ เมื่อ เปรียบเทียบกับชุมชนทั่วไปที่มีทรรศนะว่าความรุนแรงต่อภรรยาเป็นเรื่องส่วนตัวการให้ช่วย เหลือในการจัดการความรุนแรงเป็นในรูปแบบของความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น การเป็นคนรู้จัก ญาติพี่น้อง เป็นต้น ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ ควรมีการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีการ ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันความรุนแรงต่อภรรยาโดยปรับเปลี่ยนทรรศนะต่อความ รุนแรงต่อภรรยาว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นปัญหาของชุมชนที่จะต้องร่วมมือกันป้องกันและ แก้ไข โดยใช้สื่อในการเผยแพร่แก่สังคมให้ตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนทรรศนะในเรื่องดังกล่าว

บรรณานุกรม :
แววรุ้ง นาวาบุญนิยม . (2544). ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แววรุ้ง นาวาบุญนิยม . 2544. "ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แววรุ้ง นาวาบุญนิยม . "ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
แววรุ้ง นาวาบุญนิยม . ความรุนแรงต่อภรรยา : ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณ และทรรศนะจากชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.