ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจสอบสำเร็จรูปของโรคติดเชื้อราโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจสอบสำเร็จรูปของโรคติดเชื้อราโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
นักวิจัย : จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
คำค้น : kit-set , PCR , Peniicillium marneffei , ชุดตรวจสอบ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080073 , http://research.trf.or.th/node/540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Penicillium marneffei โดยวิธี PCR ให้สามารถใช้ได้ในห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพเพียงพอ และเตรียมชุดทดสอบสำเร็จรูปสำหรับการ ตรวจหาเชื้อราที่ก่อโรคกับระบบอวัยวะภายในที่พบในประเทศไทยโดยวิธี PCR Methodology: ใช้ วิธี polymerase chain reaction โดยศึกษาลำดับเบสของ18S rRNA geneของเชื้อ P. marneffei เปรียบเทียบกับการ sequenceที่ได้ทำมาแล้วเมื่อตอนทำปริญญาเอกทำ alignment กับเชื้อราอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีใน GenBank เพื่อหาส่วนที่เป็น species specific ของเชื้อ P. marneffei แล้วสร้าง primer ที่คิดว่าจำเพาะ พร้อมกับหา condition ที่ต้องการสำหรับวิธี PCR แล้วจึงทดสอบ primer และ condition กับ purified DNA ของเชื้ออื่นๆ เพื่อหา specificity และหา sensitivity ของการ ทดสอบ จากนั้นนำมาทดลองกับ clinical specimens และพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบสำเร็จรูป ผลจากการวิจัยสามารถทำการ วินิจฉัยเชื้อ P. marneffei โดยวิธี 1.PCR โดยใช้ F3-PM เป็น primer ใช้ condition 95 oC 62 oC 72 oC อย่างละ 1 นาที ทั้ง หมด 35 รอบ สามารถตรวจพบ PCR product จาก target DNA เริ่มต้น 100 pg ให้ sensitivity และ specificity 100% โดยทดสอบกับเชื้อ 26 species และสิ่งส่งตรวจ 4 ตัวอย่าง 2.One tube semi nested PCR โดยใส่ primer 3 ข้าง คือ CPL1 , F3, PM ใช้ condition 95oC 62oC 72oC อย่างละ 1 นาที 20 รอบและ 95oC54oC 72oC อย่างละ 1 นาที 30 รอบ สามารถ ตรวจพบ PCR product จาก target DNA เริ่มต้น 10 pg ทั้ง sensitivity และ specificity 100%โดย ทดสอบกับเชื้อ 43 species และสิ่งส่งตรวจ 20 ตัวอย่าง 3.ทำชุดตรวจสอบของ one tube semi nested PCR งานวิจัยนี้สามารถใช้ได้กับสิ่งส่งตรวจซึ่งทำให้ย่นระยะเวลาในการวินิจฉัยโรคและจำแนก ชนิดเชื้อ โดยเฉพาะในกรณีที่เชื้อให้ผลการเพาะเชื้อแบบไม่แน่นอน เช่นการสร้าง pigment สีแดง หรือการเปลี่ยนให้เป็น yeast form ช้าSuggestion/Further Implication/ Implementation : เนื่อง จากผู้วิจัยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อก่อโรค systemic mycoses มาโดยตลอดตั้งแต่ปริญญาเอก งานนี้ จึงเป็นการเสริมองค์ความรู้ในด้านนี้ให้มากขึ้น งานที่อยากจะทำต่อไปคืองานเกี่ยวกับการหา ลำดับ เบสของ 18S rRNA ของเชื้อ Pythium insidiosum ให้สมบูรณ์ทั้ง geneเพราะยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ เลย Objectives : 1. To develop a diagnosis for Penicillium marneffei by PCR system 2. 2. To prepare a kit-set to diagnose systemic mycoses Methodology : To set a Polymerase chain reaction by studying of 18S rRNA gene of Penicillium marneffei and comparing the obtained sequence with the others sequences that deposit in GenBank to get the specific primer of P. marneffei . Test the primer and condition with purified DNA of other organisms to find specificity and sensitivity of the test. Then try with clinical specimens and set up a kit-set. Results : We can diagnose P. marneffei by 1.PCR using F3-PM as primers and the condition is 95 oC 62 oC 72 oC 1 min each, 35 cycles, sensitivity of detection limit 100 pg ,specificity 100% by using 31 species of organisms and 4 clinical samples. 2.One tube seminested PCR using 3 primers as follow CPL1 , F3, PM . The condition is 95oC 62oC 72oC 1 min each, 20 cycles and 95oC 54oC 72oC 1 min each, 30 cycles, sensitivity of detection limit 10 pg, specificity 100% by using 43 species of organisms and 20 clinical samples. 3.Make a kit-set of one tube semi nested PCR. Discussion /Conclusion : This research can be applied with clinical specimens and makes a shorter process. In the case of pleomorphic fungi that can not be identified by culture we can use this PCR method for species delineation. Suggestion/Further Implication/ Implementation : Would like to do further research about 18s rRNA sequence of Pythium insidiosum ,which is a unique problem of systemic mycoses in Thailand because there was no information available at present.

บรรณานุกรม :
จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล . (2544). การพัฒนาชุดตรวจสอบสำเร็จรูปของโรคติดเชื้อราโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล . 2544. "การพัฒนาชุดตรวจสอบสำเร็จรูปของโรคติดเชื้อราโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล . "การพัฒนาชุดตรวจสอบสำเร็จรูปของโรคติดเชื้อราโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล . การพัฒนาชุดตรวจสอบสำเร็จรูปของโรคติดเชื้อราโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.