ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขั้นตอนวิธีโลคัลโทโมกราฟฟีสำหรับการสร้างฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนวิธีโลคัลโทโมกราฟฟีสำหรับการสร้างฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์
นักวิจัย : ปูมยศ วัลลิกุล
คำค้น : Combustion measurement , Tomography , Turbulent flames , เปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์ , โทโมกราฟฟี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080053 , http://research.trf.or.th/node/525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้นำเสนอัลกอริธึมสำหรับสร้างฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นแบบโลคัล (path-PDFs) ของค่าการส่งผ่านในเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์จากข้อมูลการวัดฟังก์ชันความหนาแน่น และความน่าจะเป็นแบบวิถีรวม อัลกอริธึมนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างฟังก์ชัน โมเมนต์วิถีรวม และฟังก์ชันโมเมนต์เฉพาะที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะ เป็นแต่ละประเภทตามลำดับ และทำการเปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้กับวิธีการ Discrete Probability Function (PDF) ซึ่งเป็นวิธีแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบว่าการประเมินอัลกอริธึมที่พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาผลการคำนวณเป็นเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าอัลกอริธึมนี้สามารถสร้างภาพเสมือนได้ดีทั้งในกรณีเปลวไฟแบบสมมาตร และ เปลวไฟแบบไม่สมมาตร มีข้อด้อยสำหรับอัลกอริธึมนี้มีสองประการ คือ เนื่องจากวิธีการเป็นการแปลงทาง คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิธี explicit จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการสร้างภาพเสมือนจำนวนมากเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง อีกประการหนึ่งคือสมมุติฐานความเป็นอิสระต่อกันของ local- PDFs ยังคงเป็นข้อสงสัยของนักวิจัยทางด้านการเผาไหม้อยู่ อย่างไรก็ตามได้มีการนำวิธีโทโม กราฟฟีแบบไม่ต่อเนื่องมาใช้ในงานวิจัยนี้และพบว่าด้วยวิธีการานี้มี่ความเป็นไปได้ที่จะผ่อนปรน เงื่อนไขความเป็นอิสระต่อกันของ local PDFs ได้ใช้เทคนิคการ optimization ด้วยวิธี Natural Pixel Decomposition และ ART สำหรับปัญหาโทโมกราฟฟีสำหรับเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์ที่มี ความจำเป็น underdetermine มากและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ งานวิจัยที่ทำในอนาคต คือ การพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขความ เป็นอิสระต่อกันของ local-PDFs เป็นหัวข้อวิจัยสำคัญที่ต้องทำต่อจากโครงการวิจัยนี้ Objective: The aim of this research is to develop a reconstruction algorithm to retrieve local probability density functions (local-PDFs) of transmittance within turbulent flames from the synthetic and measurement data of path-integrated probability density functions (path- PDFs) Methodology: A mathematical relationship between the local and path-PDFs is dervied under the assumption that the local-PDFs have to be statistically independent and verified by comparing the results with that from the conventional Discrete Probability Function (DPF) method. Results: Evaluations of the algorithm through the reconstruction results show that the algorithm handles well the tomographic data from both symmetrical and asymmetrical flame profiles. Discussion Conclusion There are two main disadvantages : Excessive data for the explicit reconstruction algorithm are needed and an underlying assumption that the local-PDFs have to be statistically independent remains questionable. However it is found that with the discrete tomographic approach, the statistically independent assumption imposed in the previous continuous technique can possibly be relaxed. Optimization techniques for the dramatic underdetermine tomographic problems such as Natural Pixel Decomposition and ART techniques have used and the results are justified. Future Directions for Research To develop appropriate mathematical models for the local- PDFs of turbulent flames is important future research topic. The maximum entropy and wavelet techniques used in the field of image recognition and compression fields come to mind.

บรรณานุกรม :
ปูมยศ วัลลิกุล . (2544). ขั้นตอนวิธีโลคัลโทโมกราฟฟีสำหรับการสร้างฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปูมยศ วัลลิกุล . 2544. "ขั้นตอนวิธีโลคัลโทโมกราฟฟีสำหรับการสร้างฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปูมยศ วัลลิกุล . "ขั้นตอนวิธีโลคัลโทโมกราฟฟีสำหรับการสร้างฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
ปูมยศ วัลลิกุล . ขั้นตอนวิธีโลคัลโทโมกราฟฟีสำหรับการสร้างฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในเปลวไฟเทอร์บิวเลนซ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.