ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในบริษัทภาคบริการของไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในบริษัทภาคบริการของไทย
นักวิจัย : วัฒนา วัฒนพงศ์
คำค้น : Information technology , Japanese service corporation , productivity improvement , Thai management style , Thai service corporation
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080051 , http://research.trf.or.th/node/524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ เพื่อต้องการทราบว่าบริษัทภาคบริการของไทยมี อัตราการเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นหรือไม่ ภายหลังจากที่ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระดับสูง มาใช้ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต สำหรับบริษัทภาคบริการของไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือภาคเอกฃนในการรับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชากร เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้คือ (ก) ธนาคาร (ข) โรงแรม และ (ค) ธุรกิจค้าปลีก ในการศึกษา ครั้งนี้ได้สำรวจรูปแบบของระบบ IT ที่ติดตั้งในบริษัทต่าง ๆ เพื่อต้องการทราบว่าบริษัทที่ได้ติด ตั้งและได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มีอัตราการเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นหรือไม่ โดย กำหนดอัตราการเพิ่มผลผลิตโดยเฉลี่ยรายปีของบริษัทต่าง ๆ ไว้สองช่วง คือ (ก) สามปีก่อนใช้ ระบบ IT ซึ่งนับรวมปีที่มีการปรับปรุงระบบ IT ด้วย และ (ข) สามปีภายหลังการปรับปรุงระบบ IT ว่ามีอัตราการเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นหรือไม่ ซึ่งวัดโดยใช้อัตราส่วนของรายรับรายปีทั้งหมดต่อ อัตราส่วนของรายจ่ายรายปีทั้งหมด กรณีศึกษาสำหรับการศึกษาครั้งนี้มีสามคู่ ในสามกลุ่มบริษัท ภาคบริการ ระหว่างบริษัทของไทยและของญี่ปุ่น จากการศึกษาพบว่า อัตราการเติบโตของการ เพิ่มผลผลิตได้เพิ่มขึ้นในระดับที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ภายหลังมีการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบ IT ในระดับ MIS ขึ้นไป บริษัทที่ใช้ MIS ได้แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนการเพิ่มผลผลิตที่สูงกว่ากลุ่ม บริษัทที่ใช้ IT ในระดับที่ต่ำกว่า บริษัทที่ปรับปรุงระบบ IT ของตนแต่ไม่ถึงระดับ MIS ปรากฏ อย่างเห็นได้ชัดว่า อัตราการเพิ่มผลผลิตกลับลดลงภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงระบบ IT ของ ตนแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เชื่อว่า IT มีส่วนช่วยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตของบริษัทของตน ข้อค้นพบจากกรณีศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีผลเนื่องมาจากการใช้ IT ระบบเครือข่าย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกเครื่องระบบบริหารของบริษัท (Reengineering) และการวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิผล IT จะไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตจน กว่าจะมีการใช้งานในระดับ MIS ขึ้นไป ทั้งนี้เพราะผู้ที่ใช้ IT ในระดับต้น ๆ กล่าวคือ ในระดับ ระบบการบันทึกข้อมูล (TPS) และระดับระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS) ที่ดำเนินการโดย บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ อัตราการเพิ่มผลผลิตกลับลดลง ข้อเสนอแนะในที่นี้คือบริษัทควรลงทุน ในระบบ IT ใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการ และในเทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่าย The objectives of the study were to determine, for Thai service corporations, whether any increase in productivity followed introduction of advanced information technology (IT) and to provide some guidelines to companies on the introduction of advanced IT to increase productivity; and towards government policy in assisting firms to adopt IT. The target population comprised (a) banks, (b) hotels, and (c) retail sales businesses. The types of IT systems installed were surveyed, to determine whether a company had installed and used a management information system (MIS). The average annual productivity increase of the sample companies was determined over two periods of time, three years before and including, and three years following, the year of installation or upgrading of the IT system, where productivity was measured as the ratio of total annual revenue to total annual costs. Case studies compared three pairs of companies, Thai and Japanese, in the same above three fields. It was found that the rate of growth of productivity increased to a statistically significant degree following the installation of, or upgrading of, the IT system to the level of a MIS. Companies that had introduced a MIS showed a higher rate of increase of productivity than those that made more elementary use of IT. Companies that upgraded their IT systems, but not to the level of a MIS, apparently experienced a decrease in rate of growth of productivity following upgrading. The majority of company informants believed that IT had enhanced their companies’ productivity. Case studies indicated that much success could be attributed to innovative networked IT, human resource development, reengineering, and effective managerial planning. Information technology did not begin to affect productivity growth until it reached at least the level of sophistication of a MIS. The reason for this effect is believed to be that many companies that install IT at the level of transaction processing systems (TPS) and office automation systems (OAS) are making only elementary use of this technology; that is, merely to automate routine office work, performed by nonmanagerial personnel. Companies are recommended to invest in innovative IT systems that support managerial decision making and in networked communications technology.

บรรณานุกรม :
วัฒนา วัฒนพงศ์ . (2542). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในบริษัทภาคบริการของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัฒนา วัฒนพงศ์ . 2542. "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในบริษัทภาคบริการของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัฒนา วัฒนพงศ์ . "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในบริษัทภาคบริการของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
วัฒนา วัฒนพงศ์ . การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในบริษัทภาคบริการของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.