ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชนสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชนสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักวิจัย : วณิชญา สุจิตานันท์
คำค้น : บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง , การจัดการขยะชุมชน , SELF LEARNING COMPUTER PROGRAMME , MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45083
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ที่เหมาะสมเรื่องการจัดการขยะชุมชน สำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนำมาจัดสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การจัดการขยะชุมชน สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมจากการ สอนของครูแต่ละคน ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วย ตนเองที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือครูผู้สอนวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จำนวน 2 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย การทดลองโดยให้ครูแต่ละคนสอนนักเรียน 2 ครั้ง คือ การสอน ครั้งที่ 1 กับนักเรียนกลุ่มควบคุม เป็นการสอนเนื้อหาเรื่องการจัดการขยะชุมชน ก่อนที่ ครูจะศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสอนครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มทดลอง เป็นการสอนเนื้อหาเรื่องการจัดการขยะชุมชนหลังจากที่ครูได้ศึกษา เนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว โดยก่อนและหลังการสอน แต่ละครั้งของครู จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดย เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนโดยใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองทำคะแนนการทดสอบเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า นักเรียนกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก การสอนครั้งที่ 2 ของครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ การถ่ายทอดความรู้จากการสอนครั้งที่ 1 ของครู (ประมาณร้อยละ 8.96 และมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01) สำหรับผลการศึกษาความคิดเห็นส่วนใหญ่ของครูที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก จากผลการวิจัยสามารถกล่าวได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชน สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครู และช่วยให้ครูสามารถ ลำดับขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
วณิชญา สุจิตานันท์ . (2543). การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชนสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วณิชญา สุจิตานันท์ . 2543. "การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชนสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วณิชญา สุจิตานันท์ . "การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชนสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
วณิชญา สุจิตานันท์ . การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการจัดการขยะชุมชนสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.