ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : สมชาย วิริภิรมย์กูล
คำค้น : การมีส่วนร่วม , ป่าชุมชน , ประชาชน , PARTICIPATION , PEOPLE , COMMUNITY FOREST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44896
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการป่าชุมชน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน บ้านพยุงมิตรและบ้านโคกสันติสุขตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว และวิเคราะห์การผันแปรประกอบกับการวิเคราะห์การจำแนกพหุ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัย ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน พบว่า อายุ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ป่าชุมชน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 อาชีพ ระยะทางจากบ้านถึงป่าชุมชน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ป่าชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพศ สถานภาพในชุมชน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัวต่อปี และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ด้านปัญหาอุปสรรคในการจัดการ ป่าชุมชน พบว่ายังมีปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ของป่า การถูกบุกรุกถางป่า ไฟป่า แนวเขตไม่ ชัดเจน ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องอุปกรณ์ พันธุ์ไม้และความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคือป่าชุมชนนี้มีแผนการจัดการที่ค่อนข้างง่ายซึ่งสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นได้ รัฐควรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับ ป่าชุมชนมากกว่าที่เป็นอยู่ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมป่าชุมชนมาก กว่านี้ รวมทั้งการส่งเสริมการปลูก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการป้องกันป่าชุมชน กรรมการป่าชุมชน ควรสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายของการจัดการป่าชุมชนให้แก่คนในชุมชนและแสวงหา ความร่วมมือระหว่างชุมชนในการระดมความคิดเพื่อผลักดันให้การจัดการป่าชุมชนเป็นเป้าหมาย ร่วมกัน

บรรณานุกรม :
สมชาย วิริภิรมย์กูล . (2543). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมชาย วิริภิรมย์กูล . 2543. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมชาย วิริภิรมย์กูล . "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
สมชาย วิริภิรมย์กูล . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.