ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับพืชและเห็ดพิษในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับพืชและเห็ดพิษในประเทศไทย
นักวิจัย : รัชนี จันทร์เกษ
คำค้น : POISONOUS PLANTS AND MUSHROOMS , WEB DATABASE SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44817
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชและเห็ดที่เป็นพิษ เป็นเรื่องยากเนื่องจากข้อมูล มีน้อย ทั้งยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาไว้แหล่งเดียวกัน ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่เป็นแหล่งอ้างอิงของข้อมูล ฐานข้อมูลบนเครือข่ายเกี่ยวกับพืชและเห็ดที่เป็นพิษที่พบในประเทศไทย จึงได้รับการ พัฒนาให้สามารถค้นหาข้อมูลได้บนอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ระบบออกแบบและพัฒนาโดยใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (Relational database) ใช้ Microsoft SQL Server 7.0 เป็นตัวจัดการ ฐานข้อมูล, Microsoft Visual Basic 6.0 เขียนโปรแกรม, ใช้ Internet Information Server (IIS) เป็น web server, ใช้ VBScript สำหรับ Internet Server Application Program Interface (ISAPI) ซึ่งเป็นตัวติดต่อระหว่าง web server, database และผู้ใช้ระบบ ผลที่ได้จากการศึกษาคือฐานข้อมูลบนเครือข่ายเกี่ยวกับพืชและเห็ดที่เป็นพิษที่พบ ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลอ้างอิง มีพืชพิษ 100 ชนิด และเห็ดพิษ 50 ชนิด เก็บ รายละเอียดชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อท้องถิ่น ชื่อวงศ์ ลักษณะต้น ประเภทพันธุ์ไม้ ความเป็นพิษ สารพิษ ส่วนที่เป็นพิษ การออกฤทธิ์ อาการพิษ การรักษา รายงาน การพบพิษและเอกสารอ้างอิง ในส่วนของเห็ดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมประกอบด้วย ลักษณะเด่น สายพันธุ์อื่น ๆ และระดับความเป็นพิษ ระบบสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ 2 ส่วน คือ โปรแกรม ประยุกต์ที่เซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ที่ เซิร์ฟเวอร์จะมีการตรวจสอบผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียดพืชพิษและเห็ดพิษและสามารถนำเสนอรายงานได้ ส่วนการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลพืชพิษและเห็ดพิษ จากการประเมินพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพและข้อมูลที่ได้รับจาก ฐานข้อมูล

บรรณานุกรม :
รัชนี จันทร์เกษ . (2543). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับพืชและเห็ดพิษในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนี จันทร์เกษ . 2543. "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับพืชและเห็ดพิษในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนี จันทร์เกษ . "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับพืชและเห็ดพิษในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
รัชนี จันทร์เกษ . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับพืชและเห็ดพิษในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.