ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหา R-R interval ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและโปรแกรมการทดสอบระบบประสาท อัตโนมัติควบคุมหัวใจและหลอดเลือด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหา R-R interval ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและโปรแกรมการทดสอบระบบประสาท อัตโนมัติควบคุมหัวใจและหลอดเลือด
นักวิจัย : พรภพ นัยเนตร
คำค้น : CARDIOVASCULAR , AUTONOMIC FUNCTION TEST , R-R INTERVAL , ECG
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมหัวใจและหลอดเลือดเป็นชุดการทดสอบสำหรับ ประเมินส่วนของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมระบบไหลเวียน การทดสอบนี้ประกอบด้วยการวัด อัตราเต้นหัวใจโดยบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และวัดความดันเลือดขณะที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยน แปลง เช่น ลุกยืน หรือหายใจเข้าออกลึก การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อแปลงข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นข้อมูลดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์สำหรับการทดสอบนี้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ วิเคราะห์ อีกทั้งการเก็บข้อมูลในรูปดิจิตอลมีความได้เปรียบคือสามารถส่งข้อมูลไปตามระบบ เครือข่ายข้อมูลต่างๆ เพื่อการพิจารณาให้คำปรึกษาหรือการเรียนการสอน เริ่มแรกได้ใช้โปรแกรม MATLAB ในการพัฒนาและทดสอบ algorithm เพื่อหาคลื่น R โดยนำข้อมูล ECG จากแถบกระดาษบันทึกมาสแกนแล้วเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิตอลด้วยโปรแกรม DigXY ต่อจากนั้นใช้โปรแกรม MATLAB เก็บข้อมูลให้เป็น 200 จุดต่อวินาที เพื่อใช้ในการหาวิธีการ ในเบื้องต้น หลังจากนั้นเก็บข้อมูลจริงจากผู้ป่วย โดยนำสัญญาณ analog จากเครื่อง ECG มา แปลงเป็นดิจิตอล การหาคลื่น R มี 2 ขั้นตอน ขั้นแรกกรองคลื่นความถี่ด้วยวิธีดิจิตอล (digital filtering วิธี finite impulse response) ให้เฉพาะความถี่ 10 Hz ถึง 40 Hz ผ่านได้ เพื่อลดการแกว่งของสัญญาณที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ขั้นที่สองเป็นการหายอดคลื่น R (peak detection) ด้วยวิธี Window shift ซึ่งจะทำให้หาระยะเวลาระหว่าง R-wave (R-R interval) ได้ นำไปคำนวณตัวแปรที่ต้องการต่อไป ข้อมูล ECG และตัวแปรสามารถเก็บ ไว้ได้ในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่พัฒนาใช้ภาษา Delphi ทำงานบน Windows environment และใช้งานแบบรูปภาพ (graphic user interface) ค่า R-R interval ที่หาโดยโปรแกรมนี้มีความสัมพันธ์กับค่าที่วัดด้วยมืออย่างดี โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการวัดสองแบบเท่ากับ 0.987 เมื่อเปรียบเทียบค่าตัวแปรของ การทดสอบระหว่างการวัดสองแบบด้วยวิธี Wilcoxan signed rank test พบว่าไม่มีความ แตกต่างกันทางสถิติ (p value > 0.05 ทุกการทดสอบ

จำนวนอาสาสมัคร 9 คน) โปรแกรมนี้จะนำไปใช้ในงานบริการตรวจผู้ป่วยของภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานการเรียนการสอนต่อไป อีกด้วย

บรรณานุกรม :
พรภพ นัยเนตร . (2543). การหา R-R interval ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและโปรแกรมการทดสอบระบบประสาท อัตโนมัติควบคุมหัวใจและหลอดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรภพ นัยเนตร . 2543. "การหา R-R interval ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและโปรแกรมการทดสอบระบบประสาท อัตโนมัติควบคุมหัวใจและหลอดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรภพ นัยเนตร . "การหา R-R interval ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและโปรแกรมการทดสอบระบบประสาท อัตโนมัติควบคุมหัวใจและหลอดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พรภพ นัยเนตร . การหา R-R interval ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและโปรแกรมการทดสอบระบบประสาท อัตโนมัติควบคุมหัวใจและหลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.