ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน
นักวิจัย : โศภน อุดมรัตนานนท์, 2521-
คำค้น : คอนเวอร์เตอร์ , คอนเวอร์เตอร์ดีซีทูดีซี , การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ , ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุทธนา กุลวิทิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735545 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

เสนอแนวคิดในการพิจารณากิ่งวงจรที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ และแหล่งกระแสไฟสลับในวงจรเพิ่มค่าตัวประกอบกำลังแบบชาร์จปั้ม เป็นกิ่งควบคุมแรงดันที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรแปลงผัน เช่นเดียวกับอุปกรณ์สวิตช์ทั่วไปในวงจรแปลงผันแบบ PWM หรือวงจรแปลงผันแบบกึ่งเรโซแนนซ์ ทำให้สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาสำหรับการวิเคราะห์วงจรแปลงผันแบบ PWM หรือวงจรแปลงผันแบบกึ่งเรโซแนนซ์มาใช้กับวงจรทบระดับ ที่ใช้กิ่งควบคุม แรงดันแบบใหม่นี้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ใช้วิธีการหาแบบจำลอง ด้วยวิธีการเฉลี่ยวงจรเพื่อคำนวณแบบจำลองของวงจรทบระดับ สำหรับการวิเคราะห์วงจรทั้งด้านไฟตรงและไฟสลับ ในเบื้องต้นเป็นการวิเคราะห์วงจรแปลงผันที่ใช้แหล่งกระแสรูปคลื่นไซน์เป็นตัวควบคุม จากนั้นจึงวิเคราะห์วงจรแปลงผันที่ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์เป็นตัวควบคุม ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะใช้เพื่อการออกแบบวงจรคงค่าแรงดัน ที่ใช้วงจรทบระดับแบบใหม่นี้ การตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณจะใช้ทั้งผลจากการทดลอง และการจำลองการทำงานของวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการคำนวณทางทฤษฎีสอดคล้องกับผลการจำลองการทำงาน ของวงจรด้วยคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ในกรณีที่ใช้แหล่งกระแสรูปคลื่นไซน์เป็นตัวควบคุม แต่หากใช้วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์เป็นตัวควบคุม ผลการคำนวณทางทฤษฎีสอดคล้องกับผลการทดลอง และผลการจำลองการทำงานของวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะในย่านความถี่ต่ำเท่านั้น

บรรณานุกรม :
โศภน อุดมรัตนานนท์, 2521- . (2546). การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โศภน อุดมรัตนานนท์, 2521- . 2546. "การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โศภน อุดมรัตนานนท์, 2521- . "การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
โศภน อุดมรัตนานนท์, 2521- . การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.