ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
นักวิจัย : วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล, 2521-
คำค้น : ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การจ่ายโหลด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร , ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741755511 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1451
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง คือ การควบคุมให้ระบบไฟฟ้ากำลังสามารถจ่ายโหลดได้อย่างเพียงพอและระบบสามารถดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตที่ปลอดภัย โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด ปัจจุบันได้มีแนวความคิดที่จะจ่ายโหลดอย่างประหยัดซึ่งรวมข้อจำกัดหลายอย่างในระบบไฟฟ้า โดยอาศัยเทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตรวมของระบบต่ำที่สุด ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์ ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์เป็นรูปแบบปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่เชิงเส้นที่คำนวณหาค่าที่เหมาะสมของตัวแปรต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้าเพื่อให้ต้นทุนการผลิตรวมต่ำที่สุดและระบบยังดำเนินการอยู่ในขอบเขตที่กำหนด โดยการทำออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์ที่เสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ วิธีโปรแกรมเชิงเส้น จากการที่ระบบไฟฟ้ากําลังต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในระบบได้ โดยระบบสามารถมีเสถียรภาพหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้โดยหาจุดทํางานใหม่ที่อยู่ภายในขอบเขตของเสถียรภาพ ซึ่งจะใช้วิธีการทดลองหาจุดทํางานใหม่ขึ้นมา ถ้าจุดทํางานที่ได้ไม่เหมาะสม จะทําการหาจุดทํางานใหม่ ร่วมกับการตัดสินใจจากประสบการณ์ของวิศวกรควบคุม โดยวิธี ดังกล่าวนี้จะใช้เวลาในการคํานวณนานและอาจได้จุดทํางานใหม่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอแนวความคิดในการรวมข้อจํากัดทางเสถียรภาพที่ใช้ระเบียบวิธี Large Step-size Integration เข้ากับการทําออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์แบบดั้งเดิม ซึ่งทําให้ระบบสามารถหาจุดทํางานใหม่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ วิธีการนี้เรียกว่า การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจํากัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยจะแสดงผลการทดสอบด้วยระบบขนาด 9 บัส และระบบขนาด 39 บัส ตามลําดับ

บรรณานุกรม :
วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล, 2521- . (2546). การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล, 2521- . 2546. "การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล, 2521- . "การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล, 2521- . การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.