ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (~iCraseonycteris thonglongyai~i) ทางตะวันตกของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (~iCraseonycteris thonglongyai~i) ทางตะวันตกของประเทศไทย
นักวิจัย : เมธี หยกอุบล
คำค้น : ~iCRASEONYCTERIS~i , DISTURBANCE , ENDANGERED , ENDEMIC , POPULATION TREND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค้างคาวกิตติ (~iCraseonycteris thonglongyai~u) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกซึ่งพบกระจายอยู่ในพื้นที่จำกัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย และ ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species) โดยสหพันธ์ นานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) การศึกษาเพื่อประเมินสถานภาพและแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของค้างคาวชนิดนี้ได้ขาดหายไปเป็นระยะเวลากว่าสิบปี และไม่เคยมีการศึกษาวิทยาของค้างคาวชนิดนี้ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือรบกวนจาก กิจกรรมต่าง ๆ โดยมนุษย์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรและ ตรวจสอบหาปัจจัยคุกคามซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยดำเนินการเป็น สามขั้นตอน ได้แก่ ประเมินจำนวนประชากรและการสำรวจถ้ำ, ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ หากินและเส้นทางบินเฉพาะ, และตรวจสอบการเลือกใช้พื้นที่หาอาหารในพื้นที่ผสมระหว่าง ป่าเต็งรังเสื่อมโทรมและไร่มันสำปะหลัง การศึกษาครั้งนี้พบจำนวนประชากรโดยรวมของค้างคาวกิตติมากกว่าในอดีตเนื่องจาก มีการสำรวจพบถ้ำใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยพบเพิ่มจากจำนวนประมาณ 2,000 ตัวเป็น 2,656 ตัว ในขณะที่จำนวนประชากรในกลุ่มถ้ำเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยพบจำนวน 1,382 ตัวจากจำนวนเดิม 1,536 ตัว แต่พบว่าจำนวนค้างคาวในแต่ละถ้ำและอัตราส่วนของถ้ำ ที่พบค้างคาวมีแนวโน้มลดลงตามระดับการรบกวนในถ้ำที่เพิ่มขึ้น ค้างคาวกิตติบินหาอาหารโดยใช้เส้นทางบินเฉพาะซึ่งพบว่ามีการเชื่อมต่อกันระหว่างถ้ำ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ ค้างคาวชนิดนี้สามารถบินหา อาหารในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทและพื้นที่สวนผลไม้และไม้ยืนต้นหลายประเภทแต่หลีกเลี่ยง พื้นที่โล่งของไร่มันสำปะหลังแม้ว่าปริมาณแมลงจะไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
เมธี หยกอุบล . (2543). แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (~iCraseonycteris thonglongyai~i) ทางตะวันตกของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมธี หยกอุบล . 2543. "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (~iCraseonycteris thonglongyai~i) ทางตะวันตกของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมธี หยกอุบล . "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (~iCraseonycteris thonglongyai~i) ทางตะวันตกของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
เมธี หยกอุบล . แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ (~iCraseonycteris thonglongyai~i) ทางตะวันตกของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.