ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย
นักวิจัย : วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, 2521-
คำค้น : การกำหนดลำดับงาน , สินค้า--การขนส่ง , ตารางเวลาการเดินรถ , น้ำอัดลม , จีเนติกอัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741723938 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดตารางเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อ จัดส่งสินค้าแบบเต็มคันด้วยกลุ่มรถจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ โดยระบบประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ส่วนแรกเป็นการหาขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสม และปริมาณสินค้าในหน่วยกระบะ (Pallet) ที่จะทำการจัดส่ง โดยพิจารณาจากข้อจำกัดในการเข้าถึงศูนย์กระจายสินค้า ระยะห่างจากโรงงาน และประเภทของสินค้า ส่วนที่สองเป็นการจัดลำดับของงานเพื่อให้เกิดจำนวนเที่ยววิ่งที่สามารถจัดส่งได้ หรือจำนวนสินค้าที่จัดส่งโดยใช้รถบริษัทมากที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและข้อจำกัดด้านเวลา โดยใช้วิธีการพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เป็นโครงสร้างหลักในการหาคำตอบ ร่วมกับวิธีการค้นหาแบบทาบู (Tabu search) เพื่อหลีกเลี่ยง การวนติดอยู่กับค่าดีที่สุดสัมพัทธ์ ส่วนที่สามเป็นการมอบหมายงานให้กับพนักงานขับรถเพื่อให้พนักงานขับรถแต่ละประเภทได้รับงานอย่างยุติธรรม โดยการจัดงานที่มีเวลาดำเนินการมากให้กับพนักงานที่เคยได้รับงานน้อย การตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบพบว่า โดยส่วนใหญ่ การจัดตารางเวลาเดินรถด้วยแบบจำลองได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงและระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างเหมาะสมและช่วยลดเวลา ในการทำงานของพนักงาน และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

บรรณานุกรม :
วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, 2521- . (2545). การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, 2521- . 2545. "การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, 2521- . "การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, 2521- . การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.