ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า
นักวิจัย : พัฒนะ พงศ์จริยา, 2523-
คำค้น : จีเนติกอัลกอริทึม , ไฟฟ้า--ราคา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741798253 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1426
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การเตรียมความพร้อมและปรับปรุงระบบดำเนินการเพื่อรองรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่อาจมีการปล่อยเสรีในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาถึงผลของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาวะในการซื้อขายไฟฟ้าจึงต้องทำการศึกษาผ่านแบบจำลองการซื้อขาย ไฟฟ้า ซึ่งแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นต้องมีความใกล้เคียงกับสภาพการซื้อขายจริง ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการจำลอง คือ การตัดสินใจเสนอราคาของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกไฟฟ้า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเจนเนติกอัลกอริทึม (Genetic algorithms) จำลองการปรับเปลี่ยนราคาในการเสนอซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละครั้งของสมาชิกในตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของการได้รับกำไรสูงสุดจากการประกอบธุรกรรม ในวิทยานิพนธ์นี้จะจำลองการซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สภาวะตลาดแบบคู่สัญญา (Bilateral market) ซึ่งแบ่งกรณีศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ การซื้อขายพลังงานในช่วงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญา และการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดเพื่อความสมดุลของระบบไฟฟ้า (Balancing mechanism: BM) โดยทำการศึกษาผลกระทบต่อราคาไฟฟ้าที่เกิดจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการซื้อขาย ความคลาดเคลื่อนของปริมาณไฟฟ้าที่ตกลงทำสัญญาไว้ล่วงหน้าเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้นจริง จำนวนผู้ซื้อและจำนวนผู้ขายในตลาด ทั้งนี้ในการจำลองดังกล่าวจะมีการพิจารณาถึง ต้นทุนการดำเนินงานของสมาชิก ลักษณะการจัดเรียงของเครือข่ายส่ง ตลอดจนขีดจำกัดของสายส่งและได้นำวิธีการจัดสรรกำลังการผลิตแบบออปติมัลเพาเวอร์โฟวล์มาใช้วิเคราะห์ผลข้างต้น นอกจากนั้นยังได้ทำการศึกษาผลของความแออัดของระบบส่งไฟฟ้าที่มีต่อราคาไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับสามารถนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเพื่อช่วยสมาชิกในตลาดเสนอราคาไฟฟ้าที่เหมาะสมได้

บรรณานุกรม :
พัฒนะ พงศ์จริยา, 2523- . (2545). การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนะ พงศ์จริยา, 2523- . 2545. "การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนะ พงศ์จริยา, 2523- . "การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พัฒนะ พงศ์จริยา, 2523- . การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.