ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา
นักวิจัย : ภราดร เหลืองวิทิตกูล, 2521-
คำค้น : การกำหนดลำดับงาน , สินค้า--การขนส่ง , ตารางเวลาการเดินรถ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741709676 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

พัฒนาระบบการจัดตารางเวลาการเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่ง ไปยังจุดส่งหลายจุด ด้วยวิธีสุ่มอย่างมีเหตุผล (Heuristics) ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงค่าดีที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดส่งสินค้าได้จำนวนเที่ยวมากที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลอง การจัดตารางเวลาการเดินรถ ใช้วิธีให้พนักงานขับรถกรอกข้อมูลเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ของการจัดส่งสินค้า และสัมภาษณ์พนักงานจัดการเดินรถถึงเงื่อนไขในการทำงาน และข้อจำกัดต่างๆ การออกแบบแบบจำลองการจัดตารางเวลาการเดินรถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) โครงสร้างหลักซึ่งเป็นการค้นหาคำตอบ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วยวิธีวิวัฒนาการ (Evolutionary Algorithm) 2) ส่วนที่รับมือกับข้อจำกัดใช้วิธีจัดการข้อจำกัด (Constraint-Handling Techniques) ซึ่งพิจารณาปริมาณการใช้ทรัพยากร และข้อจำกัดด้านเวลาการเดินรถ และ 3) ส่วนใช้วิธีค้นหาแบบทาบู (Tabu search) เพื่อปรับปรุงคำตอบให้ดีขึ้น แบบจำลองการจัดตารางเวลาการเดินรถ ได้ถูกพัฒนาเป็นระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอันประกอบด้วย 1) ส่วนฐานข้อมูล 2) ส่วนสร้างตารางเวลาการเดินรถ และ 3) ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ระบบ ซึ่งแสดงผลด้วยแผนภูมิแท่ง ในการทดสอบแบบจำลอง ได้นำระบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปจัดตารางการเดินรถในสถานการณ์จริง และเปรียบเทียบผลการจัดตารางการเดินรถด้วยแบบจำลองกับผลการจัดด้วยคน ซึ่งพบว่าโดยส่วนใหญ่ แบบจำลองให้ตารางการเดินรถที่ดีกว่า การจัดด้วยพนักงาน

บรรณานุกรม :
ภราดร เหลืองวิทิตกูล, 2521- . (2545). การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภราดร เหลืองวิทิตกูล, 2521- . 2545. "การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภราดร เหลืองวิทิตกูล, 2521- . "การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ภราดร เหลืองวิทิตกูล, 2521- . การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.